Henkilötietojen käsittely

Pohjantähti Keskinäisessä Vakuutusyhtiössä käsitellään vakuutuksenottajien ja muiden rekisteröityjen tietoja henkilötieto- ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen sekä muutoinkin niin, ettei rekisteröityjen yksityisyydensuoja vaarannu. Vaitiolovelvollisuutta koskevien säännösten mukaan asiakkaiden tietoja ei luovuteta sivullisille paitsi asiakkaan suostumuksella ja silloin, kun tietojen luovuttaminen perustuu lain säännökseen.

Henkilötietoja käytetään vakuutus- ja korvausasioiden hoidossa, tuotteita ja palveluita tarjottaessa sekä muissa asiakassuhteen hoitamiseksi tarvittavissa tehtävissä. Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä.

 

Tarkempia tietoja käsittelystä

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä ja henkilön oikeuksista on laadittu yksityiskohtaiset tiedotteet, joihin voit tutustua Tietosuojaselosteet-sivulla.

 

Vakuutusalan yhteiset rekisterit

Pohjantähti luovuttaa tietoja vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi vakuutusalalla käytössä oleviin yhteisiin rekistereihin, joita ovat vahinkorekisteri sekä väärinkäytösrekisteri. Vahinkorekisteriin kerätään tietoja vahingoista ja sen tarkoituksena on estää korvauksen hakeminen väärin perustein useammasta yhtiöstä. Väärinkäytösrekisteriin tallennetaan tiedot niistä henkilöistä, joita epäillään tai jotka ovat syyllistyneet vakuutusyhtiöön kohdistuvaan rikokseen.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella luonnollisella henkilöllä on seuraavat oikeudet:

  • Tarkastusoikeus mahdollistaa sen, että pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Jokaisella on oikeus saada tietää, onko hänestä rekisterissä tietoja ja mitä tietoja hänestä on talletettu.
  • Oikeus vaatia tiedon korjaamista tarkoittaa, että jokaisella on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.
  • Kielto-oikeuden perusteella rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tarkastuspyynnön, korjaamisvaatimuksen ja käsittelykiellon voit lähettää Oma Pohjantähti -verkkopalvelussa tai maksutta postitse osoitteella:

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Pääkonttori
Info:000
Tunnus: 5001665
00003 VASTAUSLÄHETYS

Lomake: Henkilötietojen tarkastuspyyntö (PDF)

 

Löydät vakuutuksesi Oma Pohjantähdestä