Siirry sisältöön
Oma Pohjantähti

Muutoksenhakuohje: liikenne

Jos korvauspäätöksemme on mielestäsi puutteellinen tai virheellinen, ota yhteys korvauspalveluumme. Yhteystiedot löytyvät korvauspäätöksestä.

Käsittely liikenne- ja potilasvahinkolautakunnassa

Valtioneuvoston asettaman liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia liikennevahinkojen korvaamisesta. Vakuutuslaitoksen korvauspäätökseen tyytymättömällä vahinkoa kärsineellä, vakuutuksenottajalla, tai muulla korvaukseen oikeutetulla on oikeus pyytää liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta ratkaisusuositusta vuoden kuluessa vakuutusyhtiön päätöksen antamisesta. Antopäivää ei lasketa määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika lausunnon pyytämiselle päättyy seuraavana arkipäivänä.

Ratkaisusuosituspyyntö on toimitettava lautakunnalle suomen-, ruotsin- tai saamenkielisenä. Muun kielisiä ratkaisusuosituspyyntöjä lautakunta ei käsittele. Ratkaisusuosituspyynnön voi täyttää ja toimittaa sähköisellä lomakkeella osoitteessa liipo.fi tai lähettää alla olevaan osoitteeseen. Ratkaisusuosituspyynnnön on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos se myöhästyy, sitä ei käsitellä. Käsittely liikenne- ja potilasvahinkolautakunnassa on maksuton.

Yhteystiedot

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta, Lintulahdenkatu 10, 00500 HELSINKI

liikenne@liipo.fi

Ratkaisusuosituspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava

  • ratkaisusuosituspyytäjän nimi ja yhteystiedot
  • päätös, josta ratkaisusuositusta pyydetään
  • miltä osin päätökseen haetaan muutosta
  • mitä muutoksia päätökseen vaaditaan ja perusteet, joilla niitä vaaditaan.

FINE

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta vakuutussopimuksen ja -ehtojen soveltamisessa.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, p. 09 685 0120, fine.fi. Asian saa vireille myös sähköisellä yhteydenottolomakkeella osoitteessa fine.fi/tunnistaudu.

Muutoksenhaku tuomioistuimessa

Tähän päätökseen tyytymätön korvauksenhakija saa hakea siihen muutosta käräjäoikeudelta nostamalla kanteen vakuutusyhtiötä vastaan kolmen vuoden kuluessa siitä, kun hän on saanut kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja tästä määräajasta. Korvauksenhakijan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen, jollei muuta näytetä.

Korvauksenhakija voi saattaa asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi myös liikennevahinkoa koskevan rikosjutun yhteydessä. Korvausasia voidaan liikennevakuutuslain mukaan ottaa tuomioistuimen tutkittavaksi edellyttäen, että vakuutusyhtiö on kieltäytynyt maksamasta siltä vaaditun korvauksen.

Tuomioistuimelle on tällöin esitettävä todistus siitä, että vakuutusyhtiö on kieltäytynyt suorittamasta siltä vaadittua vahingonkorvausta. Vakuutusyhtiö on kutsuttava kuultavaksi oikeudenkäyntiin. Kutsuaika on vähintään 14 päivää.