Siirry sisältöön
Koronatilanteen takia konttorimme palvelevat ainoastaan ajanvarauksella 1.6.2021 asti. Voit varata ajan turvalliseen konttoriasiointiin numerosta 020 763 4010.
Oma Pohjantähti

Muutoksenhakuohje: lakisääteinen tapaturma

Valitus osoitetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle

Jos olette tyytymätön päätökseen, voitte hakea siihen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on vakuutuslaitoksista riippumaton muutoksenhakuelin.

Valituksesta on käytävä ilmi, että kysymyksessä on valitus tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle.

Valitus toimitetaan Pohjantähdelle

Lähettäkää tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle osoittamanne valituskirjelmä Pohjantähdelle päätöksessä olevaan osoitteeseen.

Valituskirjelmä voidaan toimittaa myös henkilökohtaisesti tai lähettiä käyttäen. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää faksilla tai sähköpostilla. Valitus katsotaan saapuneeksi määräaikana perille, kun se on toimitettu Pohjantähdelle määräajan viimeisenä päivänä ennen vastaanottajan aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän toimittaminen tapahtuu hallintolain 17§:n mukaisesti lähettäjän omalla vastuulla.

Valituskirjelmä

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoittakaa valituksessa

  • että se on tarkoitettu valitukseksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle
  • päätös, johon haette muutosta
  • miltä kohdin haette päätökseen muutosta
  • mitä muutoksia vaaditte siihen tehtäväksi
  • perusteet, joilla vaaditte muutosta
  • nimenne, henkilötunnuksenne, osoitteenne ja puhelinnumeronne
  • edunjättäjän nimi ja henkilötunnus, jos valitus koskee perhe-eläkettä.

Valituskirjelmän liitteenä tulee olla Pohjantähden päätös tai jäljennös siitä sekä selvitykset, joihin vetoatte. Lisäselvityksiä voitte toimittaa myöhemminkin.

Kirjeellä tai faksilla lähetettävä valitus on teidän itsenne allekirjoitettava. Sähköpostilla lähetettyä valitusta ei tarvitse allekirjoittaa, jos valituksessa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Voitte antaa valituksen laatimisen asiamiehen tehtäväksi. Tällöin hänen on allekirjoitettava valitus ja liitettävä mukaan valtakirjanne.

Valitusaika

Valituksen on oltava Pohjantähdessä ennen sen aukioloajan päättymistä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä sen jälkeen, kun saitte päätöksestä tiedon. Teidän katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen, jollei muuta näytetä.

Valituksen käsittely

Jos Pohjantähti katsoo, että tämä päätös on syytä muuttaa vaatimuksenne mukaisesti, Pohjantähti käsittelee asian uudelleen ja lähettää teille uuden päätöksen. Tällöin valituksenne raukeaa eikä sitä toimiteta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Jos Pohjantähti ei katso olevan syytä päätöksensä muuttamiseen, valituksenne toimitetaan 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle käsiteltäväksi. Pohjantähti toimittaa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle valituksenne ja oman lausuntonsa sekä tätä asiaa koskevat muut asiakirjat. Asiasta ilmoitetaan teille kirjeitse.

Jos Pohjantähti hankkii valituksenne johdosta lisäselvityksiä, mutta ei muuta päätöstään, valituksenne toimitetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle viimeistään 60 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä. Lisäselvityksen  hankkimisesta ilmoitetaan teille erikseen. Pohjantähden lausunto ja mahdolliset lisäselvitykset toimitetaan teille tiedoksi.

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
postiosoite: PL 164, 13101 Hämeenlinna
käyntiosoite: Keinusaarentie 2, 13200 Hämeenlinna
aukioloajat: ma-pe klo 8.00-16.00
sähköposti: Lstapaturmakorvaus@pohjantahti.fi

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
postiosoite: PL 43, 00131 Helsinki
käyntiosoite: Kasarikatu 44, 00130 Helsinki
sähköposti: tl@tapaturmalautakunta.fi

Salattujen sähköpostien lähettäminen lautakuntaan: https://sr.edelkey.net/encrypt.

Lisätietoja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja valitusajan käsittelystä osoitteessa www.tapaturmalautakunta.fi.