Siirry sisältöön
Kiinteistövahinkojen puhelinpalvelu on kiinni koko päivän 18.4.2024
Oma Pohjantähti

Muutoksenhakuohje: lakisääteinen tapaturma

Osoita valitus tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle

Jos olet tyytymätön päätökseen, voit hakea siihen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on vakuutuslaitoksista riippumaton muutoksenhakuelin.

Valituksesta on käytävä ilmi, että kysymyksessä on valitus tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle.

Toimita valitus Pohjantähdelle

Lähetä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle osoittamasi valituskirjelmä Pohjantähdelle päätöksessä olevaan osoitteeseen.

Voit toimittaa valituskirjelmän myös henkilökohtaisesti, lähettiä käyttäen tai sähköpostilla. Valitus katsotaan saapuneeksi määräaikana perille, kun se on toimitettu Pohjantähdelle määräajan viimeisenä päivänä ennen vastaanottajan aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän toimittaminen tapahtuu hallintolain 17§:n mukaisesti lähettäjän omalla vastuulla.

Valituskirjelmä

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoita valituksessa

  • että se on tarkoitettu valitukseksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle
  • päätös, johon haet muutosta
  • miltä kohdin haet päätökseen muutosta
  • mitä muutoksia vaadit siihen tehtäväksi
  • perusteet, joilla vaadit muutosta
  • nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi
  • edunjättäjän nimi ja henkilötunnus, jos valitus koskee perhe-eläkettä.

Valituskirjelmän liitteenä tulee olla Pohjantähden päätös tai jäljennös siitä sekä selvitykset, joihin vetoat. Lisäselvityksiä voit toimittaa myöhemminkin.

Sinun on itse allekirjoitettava kirjeellä lähetettävä valitus. Sähköpostilla lähetettyä valitusta ei tarvitse allekirjoittaa, jos valituksessa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Voit antaa valituksen laatimisen asiamiehen tehtäväksi. Tällöin hänen on allekirjoitettava valitus ja liitettävä mukaan valtakirjasi.”

Valitusaika

Valituksen on oltava Pohjantähdessä ennen sen aukioloajan päättymistä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä sen jälkeen, kun sait päätöksestä tiedon. Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen, jollei muuta näytetä.

Valituksen käsittely

Jos Pohjantähti katsoo, että tämä päätös on syytä muuttaa vaatimuksesi mukaisesti, Pohjantähti käsittelee asian uudelleen ja lähettää sinulle uuden päätöksen. Tällöin valituksesi raukeaa eikä sitä toimiteta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Jos Pohjantähti ei katso olevan syytä päätöksensä muuttamiseen, valituksesi toimitetaan 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle käsiteltäväksi. Pohjantähti toimittaa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle valituksesi ja oman lausuntonsa sekä tätä asiaa koskevat muut asiakirjat. Asiasta ilmoitetaan sinulle kirjeitse.

Jos Pohjantähti hankkii valituksesi johdosta lisäselvityksiä, mutta ei muuta päätöstään, valituksesi toimitetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle viimeistään 60 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä. Lisäselvityksen  hankkimisesta ilmoitetaan sinulle erikseen. Pohjantähden lausunto ja mahdolliset lisäselvitykset toimitetaan sinulle tiedoksi.

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
postiosoite: PL 164, 13101 Hämeenlinna
käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 19, 13100 Hämeenlinna
sähköposti: Lshenkilokorvaukset@pohjantahti.fi

Suojattujen sähköpostien lähettäminen Pohjantähteen: securemail.pohjantahti.fi.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
postiosoite: PL 10, 00581 Helsinki
käyntiosoite: Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki
sähköposti: tl@tapaturmalautakunta.fi

Suojattujen sähköpostien lähettäminen muutoksenhakulautakuntaan: sr.edelkey.net/encrypt

Lisätietoja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja valitusasian käsittelystä osoitteessa tapaturmalautakunta.fi.