Siirry sisältöön
Pohjantähden asiakaspalvelu on avoinna 22.2. klo 12-16. Poikkeuksia myös korvauspalveluiden puhelinpalvelussa.

Kiinteistökorvauksissa palvelemme ajalla 15.1.-29.2. puhelimitse klo 12-16. Poikkeuksena 20.2. ja 22.2, jolloin kiinteistökorvausten puhelinpalvelu on kokonaan suljettu. Henkilökorvauksien osalta puhelinpalvelu on suljettu torstaisin ajalla 19.-29.2.2024. Lisäksi koulutamme henkilöstöämme torstaina 22.2 ja tästä johtuen Pohjantähden asiakaspalvelu on avoinna 12-16

Oma Pohjantähti

Muutoksenhakuohje: lakisääteinen tapaturma

Osoita valitus tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle

Jos olet tyytymätön päätökseen, voit hakea siihen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on vakuutuslaitoksista riippumaton muutoksenhakuelin.

Valituksesta on käytävä ilmi, että kysymyksessä on valitus tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle.

Toimita valitus Pohjantähdelle

Lähetä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle osoittamasi valituskirjelmä Pohjantähdelle päätöksessä olevaan osoitteeseen.

Voit toimittaa valituskirjelmän myös henkilökohtaisesti tai lähettiä käyttäen. Voit lähettää valituskirjelmän myös faksilla tai sähköpostilla. Valitus katsotaan saapuneeksi määräaikana perille, kun se on toimitettu Pohjantähdelle määräajan viimeisenä päivänä ennen vastaanottajan aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän toimittaminen tapahtuu hallintolain 17§:n mukaisesti lähettäjän omalla vastuulla.

Valituskirjelmä

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoita valituksessa

  • että se on tarkoitettu valitukseksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle
  • päätös, johon haet muutosta
  • miltä kohdin haet päätökseen muutosta
  • mitä muutoksia vaadit siihen tehtäväksi
  • perusteet, joilla vaadit muutosta
  • nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi
  • edunjättäjän nimi ja henkilötunnus, jos valitus koskee perhe-eläkettä.

Valituskirjelmän liitteenä tulee olla Pohjantähden päätös tai jäljennös siitä sekä selvitykset, joihin vetoat. Lisäselvityksiä voit toimittaa myöhemminkin.

Kirjeellä tai faksilla lähetettävä valitus on sinun itsesi allekirjoitettava. Sähköpostilla lähetettyä valitusta ei tarvitse allekirjoittaa, jos valituksessa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Voit antaa valituksen laatimisen asiamiehen tehtäväksi. Tällöin hänen on allekirjoitettava valitus ja liitettävä mukaan valtakirjasi.

Valitusaika

Valituksen on oltava Pohjantähdessä ennen sen aukioloajan päättymistä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä sen jälkeen, kun sait päätöksestä tiedon. Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen, jollei muuta näytetä.

Valituksen käsittely

Jos Pohjantähti katsoo, että tämä päätös on syytä muuttaa vaatimuksesi mukaisesti, Pohjantähti käsittelee asian uudelleen ja lähettää sinulle uuden päätöksen. Tällöin valituksesi raukeaa eikä sitä toimiteta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Jos Pohjantähti ei katso olevan syytä päätöksensä muuttamiseen, valituksesi toimitetaan 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle käsiteltäväksi. Pohjantähti toimittaa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle valituksesi ja oman lausuntonsa sekä tätä asiaa koskevat muut asiakirjat. Asiasta ilmoitetaan sinulle kirjeitse.

Jos Pohjantähti hankkii valituksesi johdosta lisäselvityksiä, mutta ei muuta päätöstään, valituksesi toimitetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle viimeistään 60 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä. Lisäselvityksen  hankkimisesta ilmoitetaan sinulle erikseen. Pohjantähden lausunto ja mahdolliset lisäselvitykset toimitetaan sinulle tiedoksi.

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
postiosoite: PL 164, 13101 Hämeenlinna
käyntiosoite: Keinusaarentie 2, 13200 Hämeenlinna
sähköposti: Lshenkilokorvaukset@pohjantahti.fi

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
postiosoite: PL 10, 00581 Helsinki
käyntiosoite: Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki
sähköposti: tl@tapaturmalautakunta.fi

Lisätietoja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja valitusajan käsittelystä osoitteessa tapaturmalautakunta.fi.