Ohjeita riskienhallintaan

Toiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus ovat keskeinen haaste yritysten päivittäisessä toiminnassa. Hyvällä riskienhallinnalla voit kuitenkin välttää monia ongelmia. Katso riskienhallintainsinööriemme turvallisuusvinkit.

Henkilöstön turvallisuus
Kiinteistöturvallisuus
Paloturvallisuus
Rikosturvallisuus
Tietoturvallisuus
Toiminnan turvallisuus
Ympäristöturvallisuus

Jos jokin asia jää askarruttamaan, voit myös ottaa yhteyttä meihin, autamme mielellämme. Lisätietoa yrityksen turvallisuusasioihin liittyen antavat riskienhallintainsinöörimme:

Pohjois-Suomi:
Taru Salakka 020 763 4302
040 905 1889
Etelä-Suomi:
Harri Saario 020 763 4376
0400 364 860
Länsi-Suomi:
Matti Hakamäki 020 763 4271
0500 484 156
Itä-Suomi:
Matti Ijäs 020 763 4115
050 352 3738

 

Henkilöstön turvallisuus

 • Käytä työssä asianmukaisia suojaimia ja suojalaitteita.
 • Pidä työtilat siistinä ja hyvin valaistuna.
 • Huolehdi kemiallisten aineiden asianmukaisesta käytöstä ja varastoinnista.
 • Kartoita työtapaturmien syyt ja tee tarvittavat korjaustoimenpiteet.
 • Tarkista, tuleeko yritykselläsi olla pelastussuunnitelma.

Kiinteistöturvallisuus

Vesijohtoverkot ja -laitteet

 • Teetä yli 20 vuotta vanhoille vesi-, viemäri- ja lämpöputkistoille säännöllisesti kunnon selvittävä kuntoarvio.
 • Suojaa putkistot jäätymiseltä tai ylikuumenemiselta.
 • Tarkasta ja puhdista katot sekä sadevesijärjestelmät ja -viemärit vuosittain.
 • Varmista, että käyttölaitteet on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon kiinteillä liitännöillä ja että vesijohtoliitäntä on varustettu sulkuventtiilillä.
 • Säilytä kellarikerroksessa oleva tavara vähintään 10cm korkeudella lattian pinnasta.

Talvikunnossapito

 • Huolehdi hiekoituksella tai lumen ja jään poistamisella siitä, ettei yrityksen tai kiinteistöyhtiön vastuulla olevilla piha-alueilla tai jalankulkukäytävillä ole liukastumisvaaraa.
 • Poista rakennuksen katolle kertynyt lumi ja jää, mikäli lumen paino vaarantaa kattorakenteiden kantokykyä tai uhkaa aiheuttaa pudotessaan vaaraa.

Paloturvallisuus

 • Tarkista, tuleeko yritykselläsi olla pelastussuunnitelma.
 • Huolehdi käsisammuttimien määräaikaishuolloista.
 • Neuvoja alkusammutuskaluston tyypistä, määrästä ja sijoituksesta saat paikalliselta pelastusviranomaiselta.
 • Älä säilytä jäteastioita tai muuta syttyvää materiaalia rakennuksen ulkoseinustoilla tai lastauslaitureilla.
 • Pidä rakennuksen ullakot, kellarit ja muut yhteiset tilat aina lukittuina.
 • Pidä poistumistiet aina vapaina.
 • Tupakointia varten tulee valita paikka, jossa se ei aiheuta palovaaraa.
 • Noudata aina palavien nesteiden ja kaasujen säilytyksessä ja varastoinnissa niitä koskevia määräyksiä ja lupia. Lisätietoja ja ohjeita saat paikkakuntasi pelastusviranomaiselta.
 • Huolehdi, että palo-ovet ovat suljettuina ja automaattisesti toimivat palo-ovet voivat sulkeutua esteettömästi.
 • Käytä tilapäislämmitystä ainoastaan rakennus- ja korjaustöissä. Huolehdi, ettei käytöstä aiheudu palovaaraa.
 • Huolehdi automaattisen paloilmoitinlaitteiston sekä sammutusjärjestelmän määräaikaistarkastuksista.

Tuhopolttojen torjunta

 • Älä säilytä syttyvää materiaalia rakennuksen ulkoseinustoilla
 • Lastauslaituri tai -katos ei ole syttyvän materiaalin säilytyspaikka. Estä mahdollisuuksien mukaan asiattomien pääsy näihin kohteisiin.
 • Säilytä jätteet siten, että asiattomat eivät pääse niihin käsiksi. Jätteiden syttyminen saattaa aiheuttaa palon leviämisvaaran rakennukseen.
 • Noudata jäteastioiden säilytyksessä seuraavia vähimmäisetäisyyksiä rakennuksen räystäslinjasta:
  – yksittäinen roska-astia 4 m
  – kaksi tai useampi roska-astiaa 6 m
  – vaihtolava, kuormalavat 8 m
 • Lukitse rakennuksen ullakot, kellarit ja muut yhteiset tilat siten, että asiattomien pääsy näihin tiloihin on estetty.
 • Älä säilytä tai varastoi porrashuoneissa ja yleisten tilojen käytävillä mitään tavaraa.

Tulityöt

 • Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Tulitöitä tehtäessä tulee aina noudattaa erityistä varovaisuutta. Ennen työhön ryhtymistä on selvitettävä, onko työ mahdollista suorittaa ilman tulitöitä.
 • Vakituinen tulityöpaikka on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu alue tai palotekninen osasto, joka on suunniteltu tulitöiden turvallista tekemistä varten.
 • Tilapäinen tulityöpaikka on paikka, joka ei täytä vakituisen tulityöpaikan vaatimuksia ja jossa tulityötä saa tehdä vain silloin, kun sitä ei voida tehdä vakituisella tulityöpaikalla. Tulityön tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan aina kirjallinen tulityölupa, jonka myöntää tulitöiden valvontasuunnitelmassa nimetty henkilö. Mikäli yrityksellä ei ole tulitöiden valvontasuunnitelmaa, tulityöluvan myöntää vakuutuksenottaja tai hänen nimeämänsä henkilö.
 • Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityön tekijällä sekä valvojalla tulee olla voimassaoleva tulityökortti.
 • Tulityöluvassa sekä katto- ja vedeneristystöiden tulityöluvassa määrätään turvallisuustoimenpiteet, joita on noudatettava ennen tulityön aloittamista, tulityön aikana ja sen jälkeen.

Rikosturvallisuus

Omaisuuden säilyttäminen

 • Tarkista, että huoneiston ikkunat ja ovet on suljettu murtautumisen ja varkauden varalta.
 • Älä jätä varkauteen houkuttelevia esineitä, kuten tietojenkäsittelylaitteita, arvoesineitä, kameroita tai muita vastaavia laitteita yön ajaksi ajoneuvoon.
 • Sijoita arvoesineet ajoneuvossa siten, etteivät ne ole nähtävissä ulkopuolelta.
 • Säilytä asennus- ja rakennustyömaalla olevia työkaluja aina lukitussa tilassa.

Murtosuojaus ja rikosilmoitinjärjestelmät

 • Varmista, että rakenteet sekä ovien ja ikkunoiden suojaus täyttävät murtosuojeluohjeen vaatimukset.
 • Varusta toimitilasi rikosilmoitinjärjestelmällä.
 • Ota tarvittaessa yhteyttä yhteyshenkilöösi Pohjantähdessä riittävän murtosuojaustason varmistamiseksi.

Ilkivalta

 • Riittävä valaistus ja rakennuksen esteetön näkyvyys pienentävät merkittävästi murto- ja ilkivaltariskiä.
 • Pyri poistamaan ilkivallan jäljet välittömästi teon havaittuasi.

Avainturvallisuus

 • Käytä avaimia ja henkilökortteja huolellisesti ja säilytä niitä turvallisessa paikassa.
 • Älä merkitse avaimeen tai henkilökorttiin nimeä tai osoitetta, joka saattaisi paljastaa niiden käyttökohteen ulkopuoliselle.
 • Vaihda lukko tai sarjoita se uudelleen, kun on aihetta epäillä avaimen joutuneen asiaankuulumattoman haltuun.

Rahat ja arvopaperit

 • Säilytä rahoja ja arvopapereita aina murtoluokitellussa kassakaapissa. Palo- tai dataturvakaappi eivät anna riittävää suojaa murtautumista vastaan.
 • Älä säilytä avainta samassa huoneistossa kassakaapin kanssa.
 • Jätä kassakoneet ja -lippaat työajan ulkopuolella suljettuihin säilytystiloihin tyhjinä ja lukitsemattomina.
 • Rahojen ja arvopapereiden kuljettaminen on turvallisinta antaa vartiointiliikkeen tehtäväksi.

Tietoturvallisuus

 • Varmista käyttöjärjestelmä ja -ympäristö, ohjelmistot ja tiedot vähintään kerran viikossa.
 • Suorita muuttuneiden tietojen osalta varmuuskopiointi päivittäin.
 • Säilytä varmistukset dataturvakaapissa, eri palo-osastossa tai eri rakennuksessa.
 • Testaa tietojen palauttamista varmuuskopioilta.

Toiminnan turvallisuus

 • Ota huomioon toiminnassasi ulkopuolisille henkilöille tai omaisuudelle mahdollisesti aiheutuva korvausvelvollisuus.
 • Varmistu edustamiesi tuotteiden turvallisuudesta.
 • Varaudu mahdollisen esinevahingon aiheuttamiin tuotannon keskeytyksiin.
 • Ota huomioon alihankkijallesi tai asiakkaallesi sattuvan vahingon vaikutus omaan toimintaasi.
 • Huomioi kuljetuksissa, kenen vastuulla on tavaran vakuuttaminen.

Ympäristöturvallisuus

 • Tunnista toiminnan ympäristövaikutukset.
 • Varmistu toiminnan edellyttämistä ympäristöluvista.
 • Kiinteistöä hankittaessa on selvitettävä mahdolliset aiemmin aiheutuneet ympäristövahingot.
 • Varmista, edellyttääkö toimintasi lakisääteistä ympäristövahinkovakuutusta.