Kutsu Pohjantähden varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.6.2020

Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 9.6.2020 klo 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Keinusaarentie 2, Hämeenlinna.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 19 §:ssä mainitut, varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi määrätyt asiat. Kokouksessa päätetään yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin taseen osoittama voitto antaa aihetta. Lisäksi päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista sekä tilintarkastajasta ja tilintarkastajan palkkiosta. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajan vuodeksi kerrallaan.

Nimitysvaliokunta esittää hallituksen jäsenmääräksi kuutta. Hallituksen jäseniksi ehdotetaan nykyisiä hallituksen jäseniä: OTK Kari Kaartinen, myyntijohtaja GeMBA Jussi Pohto, professori (vakuutustiede) FT Lasse Koskinen, hallitusammattilainen KTM Taru Narvanmaa, tietohallintojohtaja DI Virpi Ruoti ja Managing Partner KTM Harri Lauslahti.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa myös silloin, kun kokoukseen osallistutaan etänä. Aikaisemmin etäosallistuttaessa kokoukseen kokouspalkkio on ollut 500 euroa. Muilta osin hallituksen palkkiot esitetään pidettäväksi ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3 500 euroa, varapuheenjohtajan 2 500 euroa ja muiden jäsenten 2 000 euroa. Kaikkien hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 1 000 euroa. Hallituksen nimeämien valiokuntien, toimikuntien ja työryhmien kokouksista maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa.

Tilintarkastajaksi esitetään tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:tä päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ulla Nykky. Tilintarkastajan palkkio esitetään maksettavan esitettävän kohtuullisen laskun mukaan.

Osallistuminen ja äänivalta

Yhtiökokoukseen voivat osallistua yhtiön osakkaina ne vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä viimeistään vuonna 2019 alkanut, 1.5.2020 voimassa oleva vakuutus. Yhtiön osakkaita ovat lisäksi takuuosuuden omistajat.

Äänioikeus yhtiökokouksessa on vakuutuksenottajilla ja takuuosuuden omistajilla seuraavasti: Jokainen äänioikeuden tarkastushetkellä eli 1.5.2020 voimassa olevaan vakuutukseen tarkastushetkeä edeltävänä tilikautena maksettu euro antaa yhden äänen. Takuuosuuden omistajan äänimäärä on 200 ääntä kultakin takuuosuudelta.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolestaan tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kahdeskymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Kokouksessa edustettuina olevien takuuosuuden omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon yllä mainittu rajoitus, enintään yksi neljäsosa kokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä.

Kokoukseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista, joka tulee tehdä viimeistään 2.6.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: yhtiokokous@pohjantahti.fi tai kirjallisesti osoitteella: Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Yhtiökokous, PL 164, 13101 Hämeenlinna.

Äänioikeuden määrittämiseksi kokousedustajan tulee ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa asiakasnumerot, joiden mukaisesti äänimäärän perustana olevat vakuutukset ja niiden vuoden 2019 vakuutusmaksut määritellään. Valtakirjat tulee toimittaa edellä mainitun ilmoittautumisen yhteydessä ennen kokousta.

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallituksen nimitysvaliokunnan päätösehdotukset ja hallituksen muut esitykset ovat osakkaiden nähtävinä 26.5.2020 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Keinusaarentie 2, Hämeenlinna sekä yhtiön kotisivuilla: www.pohjantahti.fi.

Noudatamme yhtiökokouksessa turvaetäisyys- ja hygieniasuosituksia ja pyydämme ystävällisesti huomioimaan kyseiset asiat paikalle saavuttaessa.

Hämeenlinnassa 25. päivänä toukokuuta 2020

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus

 

Tilintarkastuskertomus
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Esitys voitonjaosta
Esitys hallituksen jäsenmäärästä ja palkkioista
Esitys tilintarkastajasta
Esitys tilintarkastajan palkkiosta
Esitys lahjoitusvaroista