Kutsu Pohjantähden varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.5.2018

Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 14.5.2018 klo 15.00 alkaen Hämeenlinnan Verkatehtaan Kehräämö- kokoustilassa, osoitteessa Paasikiventie 2, Hämeenlinna.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20 §:ssä mainitut, varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi määrätyt asiat. Kokouksessa päätetään yhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen voitto antaa aihetta. Lisäksi päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista sekä tilintarkastajien lukumäärästä sekä heidän ja varatilintarkastajien palkkioista. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat ja varatilintarkastajat vuodeksi kerrallaan.

Nimitysvaliokunta esittää hallituksen jäsenmääräksi kuutta. Hallituksen jäseniksi ehdotetaan seuraavia henkilöitä: OTK Kari Kaartinen, professori (vakuutustiede) FT Lasse Koskinen, hallitusammattilainen KTM Taru Narvanmaa, aluejohtaja GeMBA Jussi Pohto, toimitusjohtaja KTM Elina Salmivala ja toimitusjohtaja MBA Tapio Vekka.

Hallituksen palkkiot esitetään pidettäviksi ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2.500 euroa ja muiden jäsenten 1.500 euroa. Kaikkien hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 500 euroa. Palkkioista maksetaan eläkemaksut.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi esitetään valittaviksi Ernst & Young Oy:stä KHT Ulla Nykky ja KHT Pekka Hietala sekä varatilintarkastajiksi KHT Jenni Smedberg ja KHT Timo Eerola. Tilintarkastajien palkkio maksetaan heidän esittämänsä laskun mukaisesti.

Osallistuminen ja äänivalta

Yhtiökokoukseen voivat osallistua yhtiön osakkaina ne vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä viimeistään vuonna 2017 alkanut, 1.4.2018 voimassa oleva vakuutus. Yhtiön osakkaita ovat lisäksi takuuosuuden omistajat.

Äänioikeus yhtiökokouksessa on vakuutuksenottajilla ja takuuosuuden omistajilla seuraavasti: Jokainen äänioikeuden tarkastushetkellä eli 1.4.2018 voimassaolevaan vakuutukseen tarkasteluhetkeä edeltävänä kalenterivuonna maksettu euro antaa yhden äänen. Vakuutuksenottajaosakkaan äänimäärä on siten näihin vakuutuksiin edeltävänä kalenterivuonna maksamiensa vakuutusmaksujen summa. B-sarjan takuuosuuden omistajan äänimäärä on 200 ääntä kultakin takuuosuudelta.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolestaan tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kahdeskymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Kokouksessa edustettuina olevien takuuosuuden omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon yllä mainittu rajoitus, enintään yksi neljäsosa kokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä.

Kokoukseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista, joka tulee tehdä viimeistään 7.5.2018 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: yhtiokokous@pohjantahti.fi tai kirjallisesti osoitteella: Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Yhtiökokous, PL 164, 13101 Hämeenlinna.

Äänioikeuden määrittämiseksi kokousedustajan tulee ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa asiakasnumerot, joiden mukaisesti äänimäärän perustana olevat vakuutukset ja niiden vuoden 2017 vakuutusmaksut määritellään. Valtakirjat tulee toimittaa edellä mainitun ilmoittautumisen yhteydessä ennen kokousta.

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallituksen nimitysvaliokunnan päätösehdotukset ja hallituksen muut esitykset ovat osakkaiden nähtävinä 30.4.2018 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Keinusaarentie 2, Hämeenlinna sekä yhtiön Internet-sivuilla: www.pohjantahti.fi.
Hämeenlinnassa 25. päivänä huhtikuuta 2018

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus

 

Tilintarkastuskertomus
Tilinpaatos-ja-toimintakertomus_2017
Esitys-yk-voiton-käsittelystä
Esitys-tilintarkastajien-lukumäärä-ja-palkkiot-1
Esitys-hallituksen-jäsenmäärä-ja-palkkiot-1
Esitys-hallituksen-jäsenet-1
Esitys_tilintarkastajat-1