Kesätyöntekijät saapuvat - hyvä perehdytys edistää työturvallisuutta

Kesälomat lähenevät päivä päivältä. Usein se tarkoittaa yrityksissä myös sitä, että uudet kesätyöntekijät aloittavat työnsä. Heidän perehdyttämisensä ennen lomakauden alkua on ensiarvoisen tärkeää, jotta kaikki työtehtävät tulevat tutuiksi.

Hyvä perehdytys vaikuttaa merkittävästi työn tuottavuuteen, työntekijän sitoutumiseen sekä työturvallisuuteen. Tässä blogissa keskitymme erityisesti perehdyttämiseen työturvallisuuden näkökulmasta.

Työsuojelulainsäädännössä on useita työnantajaa koskevia määräyksiä perehdyttämiseen liittyen. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa perehdyttämään työntekijän työhön ja työolosuhteisiin sekä työvälineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työtapoihin. Lisäksi työntekijälle on annettava opetusta ja ohjausta työstä aiheutuvien turvallisuutta tai terveyttä uhkaavien vaarojen ja haittojen estämiseksi.

Jokainen meistä varmasti muistaa ensimmäiset kesätyöpaikkansa, ja kuinka uuteen työympäristöön ja työhön opastettiin – olipa kokemus sitten hyvä tai huono. Hyvä perehdyttäminen edistää työturvallisuuden lisäksi työhyvinvointia sekä antaa uudelle työntekijälle valmiudet työskennellä uudessa työssä.

Perehdytyksen suunnittelu ja kehittäminen

Onnistuneessa perehdytyksessä huomioidaan kunkin työntekijän lähtötaso kyseiseen tehtävään. Perehdyttämisen tueksi on hyvä laatia kirjallinen perehdyttämissuunnitelma, jonka avulla voidaan seurata perehdytyksen edistymistä. Laaditun perehdytyssuunnitelman tulisi perustua työn vaarojen selvittämisestä saatuihin tietoihin.

Perehdyttämiseen on tärkeää varata riittävästi aikaa ja henkilöresursseja. Käytännössä esihenkilö vastaa perehdyttämisestä, mutta perehdyttämistä voi myös delegoida nimetyille työnopastajille. Työssä käytettävien koneiden ja laitteiden käyttö sekä niiden huoltaminen on käytävä työntekijän kanssa yksityiskohtaisesti läpi. Myös henkilösuojainten oikea käyttäminen on opastettava uudelle työntekijälle.

Perehdyttämisen kehittäminen on jatkuva prosessi ja palautetta on syytä kerätä perehdytyksen eri vaiheissa. Uudelta työntekijältä kannattaa varmistaa, onko hän kokenut perehdytyksen ja työnopastuksen riittäväksi sekä olisiko hänellä tuorein silmin muita kehitysehdotuksia yrityksen toimintaan liittyen. Perehdytyksen kehittäminen on vastavuoroista tiedon jakamista työntekijöiden, esihenkilöiden, johdon ja yhtiön työsuojeluhenkilöstön välillä.

Mitä tilastot kertovat työturvallisuudesta?

Vuonna 2021 palkansaajille sattui 110 100 työtapaturmaa. Työtapaturmista 91 800 tapahtui työpaikalla työtehtävien parissa ja 18 300 asunnon ja työpaikan välisellä matkalla.

Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisemista tilastoista käy ilmi perehdyttämisen tärkeys. Nuoremmille henkilöille sattui enemmän vahinkoja, mikä osaltaan johtuu varmasti kokemuksen puutteesta ja mahdollisesti myös puutteellisesta perehdytyksestä. Lisäksi nuoret aloittavat työuransa usein fyysisemmissä ja raskaammissa työtehtävissä. (Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus)

Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus ikäluokittain vuosina 2020-2021

Muista myös kesätyöntekijöiden vakuuttaminen

Muistathan vakuuttaa kesätyöntekijäsi työtapaturmien ja ammattitautien varalta lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella. Työnantaja on vakuuttamisvelvollinen, kun kalenterivuoden aikana teetetystä työstä maksettavat palkat ylittävät 1 300 euroa. Vakuutus on otettava ennen töiden alkamista silloin, kun rajan tiedetään ylittyvän.

Vapaaehtoiset vakuutukset täydentävät kesätyöntekijöiden vakuutusturvaa. Henkilöturvien avulla voit esimerkiksi parantaa kulujen ennustettavuutta sekä huolehtia työntekijöiden nopeasta toipumisesta vapaa-ajan tapaturman tai sairauden sattuessa.

Autamme mielellämme räätälöimällä kesätyöntekijöillesi sopivat vakuutukset!