Auto- ja liikennevahinko

Autovakuutus tielle turvaksi

Ilmoita ajoneuvo- tai liikennevahinko

Tee vahinkoilmoitus Oma Pohjantähdessä 

Vahinkoilmoituksen teko onnistuu myös ilman kirjautumista Oma Pohjantähteen. Ilman kirjautumista voit täyttää vahinkoilmoituksen sähköisesti täältä tai täyttää tulostettavan vahinkoilmoituksen täältä.

Lisäohjeita vahinkoilmoituksen tekemiseen

Voit hakea korvausta liikennevahingosta voimassaolevan vapaaehtoisen ajoneuvovakuutuksesi perusteella. Ajoneuvovakuutus korvaa ajoneuvolle aiheutuneet äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamat suoranaiset esinevahingot.

Liikennevahinko tarkoittaa ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunutta henkilö- tai esinevahinkoa. Toimita vahinkoilmoitus Pohjantähdelle viimeistään vuoden kuluttua vahinkotapahtumasta.

Ilkivalta- ja varkausvahingosta on vahinkoilmoituksen liitteenä  toimitettava poliisin rikosilmoitusjäljennös.

Katso Pohjantähden kumppanikorjaamot

Toimintaohjeita vahinkotilanteisiin ja korvauspyynnön tekemiseen saat asiakaspalvelustamme p. 020 763 4010 (ma–pe klo 8–20). Palveluaikojemme ulkopuolella sinua palvelee hätätilanteissa ympärivuorokautinen hätäpalvelunumeromme p. 0800 139 139. Numerossa palvelee yhteistyökumppanimme SOS International.

Lisäohjeita:

Eläinvahinko

Eläinvahinko on ajoneuvolle välittömästi yhteentörmäyksestä eläimen kanssa aiheutunut vahinko.

Törmäyksestä hirvieläimeen on toimitettava poliisin ilmoitusjäljennös Pohjantähdelle. Korvausta eläinvahingosta on haettava Pohjantähdeltä vuoden kuluessa vahingosta.

Ennen vahingon korjaamista Pohjantähdelle on varattava tilaisuus tarkistaa vahinko. Ota yhteyttä vahinko-osaston numeroon 020 763 4011 sopiaksesi vahingon tarkastuksesta.

Ilmoita eläinvahinko sähköisesti tai kirjallisella korvaushakemuksella, jonka voit täyttää ja tulostaa omalla tietokoneella.

Hinausvahinko

Hinausvahinko on matkan keskeytymisestä aiheutunut vahinko, jossa ajoneuvoon on tullut vika tai matka keskeytyy onnettomuuden vuoksi.

Vakuutus korvaa ajoneuvon hinauksen lähimpään korjaamoon sekä muita matkan keskeytymisestä aiheutuneita välttämättömiä, ylimääräisiä matka-, asumis- ja muita kuluja.

Korvausta hinausvahingosta on haettava Pohjantähdeltä vuoden kuluessa vahingosta. Toimitathan ulkomailla sattuneista hinausvahingoista alkuperäiset kuitit Pohjantähden käsittelyyn.

Ilmoita hinausvahinko sähköisesti.

Ilkivaltavahinko

Ilkivaltavahinko on tahallinen ajoneuvolle aiheutettu vahinko, kun tapahtuma-aika ja -paikka voidaan määritellä.

Korvausta ilkivaltavahingosta on haettava Pohjantähdeltä vuoden kuluessa vahingosta. Ilkivaltavahingosta on myös toimitettava poliisin rikosilmoitusjäljennös korvaushakemuksen liitteenä.

Ennen vahingon korjaamista Pohjantähdelle on varattava tilaisuus tarkistaa vahinko. Ota yhteyttä vahinko-osastolle numeroon 020 763 4011 sopiaksesi vahingon tarkastuksesta.

Ilmoita ilkivaltavahinko kirjallisella korvaushakemuksella, jonka voit täyttää ja tulostaa omalla tietokoneella.

Lasivahinko

Lasivahinko on Pohjantähden vakuutusehtojen mukaisesti ajoneuvon laseille tapahtunut vahinko.

Jos lasi vaihdetaan, vähennetään korvauksesta mahdollinen vakuutuskirjassa mainittu omavastuu. Lasin korjauksesta ei vähennetä omavastuuta.

Korvausta lasivahingosta on haettava Pohjantähdeltä vuoden kuluessa vahingosta.

Ilmoita lasivahinko sähköisesti.

Pohjantähden lasikumppanit:

Liikennevahinko

Liikennevakuutus korvaa moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot. Korvaus suoritetaan liikennevakuutuslain ja sen nojalla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ennen vahingon korjaamista Pohjantähdelle on varattava tilaisuus tarkistaa vahinko. Ota yhteyttä vahinko-osastolle numeroon 020 763 4011 sopiaksesi vahingon tarkastuksesta.

Liikennevahingossa sattuneista henkilövahingoista on vahinkoilmoituksen lisäksi täytettävä erillinen korvaushakemus jokaisesta loukkaantuneesta henkilöstä.

Ilmoita liikennevahinko sähköisesti tai kirjallisella korvaushakemuksella,jonka voit täyttää ja tulostaa omalla tietokoneella.

Luonnonilmiövahinko

Luonnonilmiövahinko on ajoneuvolle äkillisesti ja ennalta arvaamatta aiheutunut vahinko, jonka syynä on

 • rakeet
 • paikallisen säähavaintoaseman myrskyksi tai kovaksi tuuleksi luokittelema tuuli
 • katolta pudonnut lumi tai jää
 • tulva.

Korvausta luonnonilmiövahingosta on haettava Pohjantähdeltä vuoden kuluessa vahingosta.

Ennen vahingon korjaamista Pohjantähdelle on varattava tilaisuus tarkistaa vahinko. Ota yhteyttä vahinko-osastolle numeroon 020 763 4011 sopiaksesi vahingon tarkastuksesta.

Ilmoita luonnonilmiövahinko sähköisesti tai kirjallisella korvaushakemuksella, jonka voit täyttää ja tulostaa omalla tietokoneella.

Oikeusturvavahinko

Henkilön oikeusturva korvaa vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, kun lakimiesapua käytetään riita-, rikos- ja hakemusasioissa vakuutusehdoissa määritellyissä vakuutustapahtumissa.

Oikeusturvaetuuden hakeminen

Jos haluat käyttää oikeusturvavakuutusta, ilmoita siiitä kirjallisesti Pohjantähdelle etukäteen.  Täytä oikeusturvahakemus ja toimita liitteenä jäljennökset oikeusasiaa koskevista asiakirjoista.

Riita-asiassa oikeusturvahakemuksen liitteenä on hyvä toimittaa kopio seuraavista:

 • riita-asiaa koskeva vaatimuskirje
 • vaatimuskirjeeseen annettu vastaus, josta ilmenee vaatimuksen kiistäminen
 • riidan perustetta koskeva asiakirja, kuten lasten elatusta, huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa riidoissa sosiaaliviranomaisten vahvistama sopimus tai tuomioistuimen antama päätös ja asuntokauppariidoissa asuntokauppaa koskeva kauppakirja
 • mahdollisista jo olemassa olevista oikeuskäsittelyä koskevista asiakirjoista kuten haastehakemuksesta ja t’hän annetusta vastineesta
 • mahdolliset muut riita-asiaa koskevat asiakirjat

Rikosasiassa oikeusturvahakemuksen liitteenä on hyvä toimittaa kopio seuraavista:

 • esitutkintapöytäkirja
 • syyttäjän haastehakemus
 • asianomistajan korvausvaatimus
 • mahdollisesti jo olemassaoleva vastapuolen vastaus korvausvaatimukseen
 • mahdolliset muut rikosasiaa koskevat asiakirjat

Ilmoita oikeusturvavahingosta kirjallisella korvaushakemuksella, jonka voit täyttää ja tulostaa omalla tietokoneella.

Täytetyn oikeusturvailmoituksen liitteineen voit toimittaa osoitteeseen vastuuvahingot@pohjantahti.fi tai maksutta osoitteeseen:

POHJANTÄHTI
Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Pääkonttori

Info: 000
Tunnus: 5001665
00003 VASTAUSLÄHETYS

Pohjantähti antaa kirjallisen päätöksen siitä, onko asiaan myönnettävissä oikeusturvaetuus oikeusturvahakemuksen ja sen liitteiden perusteella.

Oikeusturva-asiasi käsitellään pääkonttorissamme Hämeenlinnassa. Oikeusturva-asioiden käsittelijät tavoitat p. 020 763 4024 tai vastuuvahingot@pohjantahti.fi.

Huomioi oikeusturvaetuutta hakiessasi

 • Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa
 • Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Henkilön asuinpaikkana pidetään väestörekisterivairanomaisen rekisteriin merkittyä vakinaista osoitetta.
 • Vakuutusta voidaan käyttää asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa. Vakuutus ei korvaa kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa esimerkiksi lääninhallituksessa, hallinto-oikeudessa tai vakuutusoikeudessa.
 • Riita- ja hakemusasiassa vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Vakuutusehtojen mukaan riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.
 • Rikosasiassa vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen tai syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut.
 • Vakuutuksesta korvataan riita-ja hakemusasiassa sekä rikosasiassa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus vakuutustapahtuman syntymisajankohtana on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa vastaavansisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä.
 • Korvattavat vakuutustapahtumat on määritelty yksityiskohtaisesti oikeusturvavakuutusta koskevissa vakuutusehdoissa.
 • Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata aiheutuneita kuluja esimerkiksi asiassa:
  • joka liittyy vakuutetun ansio- tai elinkeinotoimintaan
  • joka liittyy kiinteistöön, vuokratontilla olevaan rakennukseen, asunto-osakkeeseen tai vuokrahuoneistoon, ellei kohdetta ole vakuutettu Pohjantähtiturvalla tai muutoin merkitty vakuutuskirjaan
  • joka koskee avioeroa, rekisteröidyn parisuhteen purkamista tai avioeroon tai yhteiselämän päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia
  • joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen tai tapaamisoikeuteen, kun niitä koskevista kysymyksistä sovitaan tai päätetään ensimmäistä kertaa tai kun niiden käsittely liittyy yhteiselämän lopettamiseen.
  • jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä
  • jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai pesänselvittäjän määräämisestä
  • joka koskee lähestymiskieltoa
  • joka koskee konkurssia, ulosottoa, velkajärjestelyä

Myönnetyn oikeusturvaetuuden perusteella haettaessa korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista on hyvä huomioida

 • Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä.
 • Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotteluissa vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan.
 • Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty.
 • Mikäli asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta intressistä taikka vakuutetulla on vakuutustapahtumassa valvottavana yhteinen etu muun kuin tällä vakuutuksella vakuutetun henkilön kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kustannuksista.
 • Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.
 • Omavastuu ja vakuutusmäärä, joka on Pohjantähden korvausvelvollisuuden enimmäismäärä on merkitty vakuutuskirjaan.
 • Vakuutus ei korvaa esimerkiksi:
  • vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja
  • Kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä
  • rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kustannuksia
  • tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia
  • vakuutetun omaa ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta
 • Pohjantähti suorittaa korvauksen vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.
 • Jos vastapuoli on  tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, vakuutettu on velvollinen ennen korvauksen suorittamista siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen Pohjantähdelle vakuutuksesta suoritettavaan korvausmääärään asti.
 • Oikeusturvavahingon korvaaminen on määritelty yksityiskohtaisesti oikeusturvavakuutusta koskevissa vakuutusehdoissa.

Palovahinko

Palovahinko on irtipäässeen tulen, salamaniskun tai ajoneuvon sähkölaitteissa tapahtuneen oikosulun aiheuttama vahinko.

Korvausta palovahingosta on haettava Pohjantähdeltä vuoden kuluessa vahingosta. Ennen vahingon korjaamista Pohjantähdelle on varattava tilaisuus tarkistaa vahinko. Ota yhteyttä vahinko-osastolle numeroon 020 763 4011 sopiaksesi vahingon tarkastuksesta.

Ilmoita palovahinko kirjallisella korvaushakemuksella, jonka voit täyttää ja tulostaa omalla tietokoneella.

Törmäysvahinko

Törmäysvahinko on ajoneuvolle äkillisesti ja ennalta arvaamatta ulkoapäin aiheutunut vahinko, jonka syynä on

 • tieltä suistuminen
 • ajoneuvon kaatuminen
 • tien sortuminen
 • yhteentörmäys tai
 • muu vastaava ulkoinen tekijä.

Korvausta törmäysvahingosta on haettava Pohjantähdeltä vuoden kuluessa vahingosta.

Ennen vahingon korjaamista Pohjantähdelle on varattava tilaisuus tarkistaa vahinko. Ota yhteyttä vahinko-osastolle numeroon 020 763 4011 sopiaksesi vahingon tarkastuksesta.

Ilmoita törmäysvahinko sähköisesti tai kirjallisella korvaushakemuksella, jonka voit täyttää ja tulostaa omalla tietokoneella.

Varkausvahinko

Varkausvahinko on vakuutettuun ajoneuvoon kohdistunut varkaus, luvaton käyttö tai näiden yrityksestä Pohjantähden vakuutusehtojen mukaisesti aiheutunut vahinko.

Varkausvahingosta on toimitettava poliisin rikosilmoitusjäljennös korvaushakemuksen liitteenä.

Ennen vahingon korjaamista Pohjantähdelle on varattava tilaisuus tarkistaa vahinko. Ota yhteyttä vahinko-osastolle numeroon 020 763 4011 sopiaksesi vahingon tarkastuksesta.

Ilmoita varkausvahinko kirjallisella korvaushakemuksella, jonka voit täyttää ja tulostaa omalla tietokoneella.