Siirry sisältöön
Konttorimme palvelevat ainoastaan ajanvarauksella. Voit varata ajan turvalliseen konttoriasiointiin numerosta 020 763 4010.
Oma Pohjantähti

Muutoksenhakuohje: liikenne

Jos päätöksemme on mielestänne puutteellinen tai virheellinen, ottakaa yhteys korvauspalveluumme. Yhteystiedot löytyvät korvauspäätöksestä.

Käsittely liikenne- ja potilasvahinkolautakunnassa

Valtioneuvoston asettaman liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja liikennevahinkojen korvaamisesta. Vakuutuslaitoksen korvauspäätökseen tyytymättömällä vahinkoa kärsineellä, vakuutuksenottajalla, tai muulla korvaukseen oikeutetulla on oikeus pyytää liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta lausuntoa vuoden kuluessa vakuutusyhtiön päätöksen antamisesta. Antopäivää ei lasketa määräaikaan.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika lausunnon pyytämiselle päättyy seuraavana arkipäivänä. Lausuntopyyntö liitteineen on toimitettava liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalle suomen-, ruotsin- tai saamenkielisenä. Muun kielisiä lausuntopyyntöjä lautakunta ei käsittele. Lausuntopyynnön voi toimittaa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse tai faksilla. Sen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos se myöhästyy, sitä ei käsitellä.

Käsittely liikenne- ja potilasvahinkolautakunnassa on maksuton.

Yhteystiedot

Posti- ja käyntiosoite: Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta, Kaisaniemenkatu 2 B,
00100 HELSINKI
www.liipo.fi

Lausuntopyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava

  • Lausunnonpyyntäjän nimi ja yhteystiedot
  • Päätös, josta lausuntoa pyydetään
  • Miltä osin päätökseen haetaan muutosta
  • Mitä muutoksia päätökseen vaaditaan ja perusteet, joilla niitä vaaditaan.
FINE

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta vakuutussopimuksen ja -ehtojen soveltamisessa.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, p. 09 6850 120, www.fine.fi. Asian saa vireille myös sähköisellä yhteydenottolomakkeella osoitteessa www.fine.fi/tunnistaudu.

Muutoksenhaku tuomioistuimessa

Tähän päätökseen tyytymätön korvauksenhakija saa hakea siihen muutosta käräjäoikeudelta nostamalla kanteen vakuutusyhtiötä vastaan kolmen vuoden kuluessa siitä, kun hän on saanut kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja tästä määräajasta.

Korvauksenhakijan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen, jollei muuta näytetä.

Korvauksenhakija voi saattaa asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi myös liikennevahinkoa koskevan rikosjutun yhteydessä. Korvausasia voidaan liikennevakuutuslain mukaan ottaa tuomioistuimen tutkittavaksi edellyttäen, että vakuutusyhtiö on kieltäytynyt maksamasta siltä vaaditun korvauksen.

Tuomioistuimelle on tällöin esitettävä todistus siitä, että vakuutusyhtiö on kieltäytynyt suorittamasta siltä vaadittua vahingonkorvausta. Vakuutusyhtiö on kutsuttava kuultavaksi oikeudenkäyntiin. Kutsuaika on vähintään 14 päivää.