Siirry sisältöön

Muutoksenhakuohje: liikenne

Jos päätöksemme on mielestänne puutteellinen tai virheellinen, ottakaa yhteyttä korvauspalveluumme. Yhteystiedot löytyvät korvauspäätöksestä.

Käsittely liikennevahinkolautakunnassa

Valtioneuvoston asettaman liikennevahinkolautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja liikennevahinkojen korvaamisesta. Vakuutuslaitoksen korvauspäätökseen tyytymättömällä vahinkoa kärsineellä, vakuutuksenottajalla tai muulla korvaukseen oikeutetulla on oikeus pyytää liikennevahinkolautakunnalta lausuntoa vuoden kuluessa vakuutusyhtiön päätöksen antamisesta. Antopäivää ei lasketa määräaikaan.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika lausunnon pyytämiselle päättyy seuraavana arkipäivänä. Lausuntopyyntö liitteineen on toimitettava liikennevahinkolautakunnalle suomen-, ruotsin- tai saamenkielisenä. Muun kielisiä lausuntopyyntöjä lautakunta ei käsittele. Lausuntopyynnön voi toimittaa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse tai faksilla. Sen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos se myöhästyy, sitä ei käsitellä.

Käsittely liikennevahinkolautakunnassa on maksuton.

Yhteystiedot

Posti- ja käyntiosoite: Liikennevahinkolautakunta, Kaisaniemenkatu 2 B, 00100 HELSINKI
Sähköposti: info@liikennevahinkolautakunta.fi
Faksi: 010 2868 288
www.liikennevahinkolautakunta.fi

Lausuntopyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava

  • Lausunnonpyyntäjän nimi ja yhteystiedot
  • Päätös, josta lausuntoa pyydetään
  • Miltä osin päätökseen haetaan muutosta
  • Mitä muutoksia päätökseen vaaditaan ja perusteet, joilla niitä vaaditaan.
FINE

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta vakuutussopimusken ja -ehtojen soveltamisessa.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, p. 09 6850 120, www.fine.fi. Asian saa vireille myös sähköisellä yhteydenottolomakkeella osoitteessa www.fine.fi/tunnistaudu.

Muutoksenhaku tuomioistuimessa

Tähän päätökseen tyytymätön korvauksenhakija saa hakea siihen muutosta käräjäoikeudelta nostamalla kanteen vakuutusyhtiötä vastaan kolmen vuoden kuluessa siitä, kun hän on saanut kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja tästä määräajasta.

Korvauksenhakijan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen, jollei muuta näytetä.

Korvauksenhakija voi saattaa asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi myös liikennevahinkoa koskevan rikosjutun yhteydessä. Korvausasia voidaan liikennevakuutuslain mukaan ottaa tuomioistuimen tutkittavaksi edellyttäen, että vakuutusyhtiö on kieltäytynut maksamasta siltä vaaditun korvauksen. Tuomioistuimelle on tällöin esitettävä todistus siitä, että vakuutusyhtiö on kieltäytynyt suorittamasta siltä vaadittua vahingonkorvausta. Vakuutusyhtiö on liikennevakuutuslain mukaisesti kutsuttava kuultavaksi oikeudenkäyntiin. Kutsuaika on vähintään 14 päivää.