Ohje: Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen

Tämä ohjeistus koskee työtapaturmailmoituslomakkeen täyttämistä. Ammattitauti-ilmoituslomakkeen täyttöohje on erikseen.

Tällä ilmoituksella ilmoitetaan kaikki tapaturmat 1.1.2016 alkaen riippumatta siitä, milloin tapaturma on sattunut.

Työnantajan on ilmoitettava työtapaturmasta vakuutuslaitokselle viipymättä ja viimeistään kymmenen arkipäivän kuluessa siitä, kun työnantaja tai tämän edustaja sai tiedon tapaturmasta. Lomake lähetetään siihen vakuutuslaitokseen, jossa työnantajan työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutus on vahinkohetkellä. Jos työnantajalla ei ole lain mukaista vakuutusta, ilmoitus tehdään Tapaturmavakuutuskeskukselle.

Lisäohjeita ilmoituksen tekemiseen saa tarvittaessa lisätietoja saa tarvittaessa Pohjantähdestä, Lakisääteiset tapaturmat, p. 020 763 4017.

1. TYÖNANTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Toimiala

Toimialalla tarkoitetaan työnantajan pääasiallisesti harjoittamaa toiminnan lajia siinä toimipaikassa, jonka tehtävissä tapaturma sattui. Toimiala voidaan ilmoittaa esim. nimeämällä työpaikassa pääasiallisesti valmistetut tuotteet tai ilmoittamalla palvelujen luonne (esim. kampaamo, elintarvikekauppa) tai luonnehtimalla muuten työnantajan toimintaa (esim. konepaja, rakennusliike).

Vakuutusnumero

Korvausta haetaan sen vakuutuksen perusteella, jonka piiriin kuuluvassa työssä tapaturma sattui. Jos työnantajalla ei ole työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusta, ilmoitus tehdään Tapaturmavakuutuskeskukselle ja vakuutusnumerokenttä jää tyhjäksi.

Yrityksen yksikkö tai osastokoodi

Yrityksen yksikkö tai osasto merkitään joko kirjaimin tai numeroin, jos työnantajalla on käytössä osastokoodit.

2. VAHINGOITTUNUTTA KOSKEVAT TIEDOT

Ammatti

Vahingoittuneen ammattia kuvaavasta ammattinimikkeestä tulee ilmetä jokapäiväisen työn luonne. Kohdassa käytetään mahdollisimman tarkkaa ilmaisua esim. rullamies, autonapumies, sähköteknikko jne.

Osakkuus yrityksessä

Jos vahingoittunut on osakkaana yrityksessä, ilmoitetaan vahingoittuneen omistusosuus ja äänimäärä. Jos myös vahingoittuneen perheenjäsenet ovat osakkaana yrityksessä, ilmoitetaan omistusosuus ja äänimäärä yksin ja yhdessä perheenjäsentensä kanssa eriteltyinä.

Jos vahingoittunut ja / tai perheenjäsenet omistavat yritystä välillisesti toisen yhteisön tai yhtymän kautta, ilmoitetaan tässä kohtaa myös välillinen omistusosuus ja sen tuoma äänimäärä.

Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä avio- ja avopuolisoa sekä henkilöä, joka on työntekijälle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu tämän kanssa samassa taloudessa. Avopuolisolla tarkoitetaan yrityksessä johtavassa asemassa työskentelevän kanssa yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvaa henkilöä (työtapaturma- ja ammattitautilain 9§).

3. TAPATURMAA KOSKEVAT TIEDOT

4. TAPATURMAN SATTUMISOLOSUHTEET

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa käytetään tapaturman sattumisolosuhteiden osalta jaottelua työssä sattunut tapaturma, tapaturma työntekopaikan alueella, tapaturma työntekopaikan alueen ulkopuolella ja tapaturma erityisissä olosuhteissa.

Vain yksi vaihtoehdoista 1-6 valitaan. Jos valitaan jonkin vaihtoehdoista 3, 5 tai 6, täytetään myös alakohta.

Työssä sattunut tapaturma ja työtehtävästä johtuva matkustaminen (vaihtoehtojen 1 ja 2 valinta)

Työssä sattuneena tapaturmana pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työnteon yhteydessä. Työntekoon rinnastetaan työtehtävän vuoksi matkustaminen, jolla tarkoitetaan kaikenlaista liikkumista työtehtävän vuoksi. Silloin kun tehdään työtehtävää perillä matkakohteessa, kyse on kuitenkin työnteosta.

Työtehtävän vuoksi matkustamisella tarkoitetaan työtehtävästä johtuvaa matkustamista, esim. siirtymistä työkohteesta toiseen tai kotoa kokoukseen / työkohteeseen. Kohta valitaan silloin, kun tapaturma on nimenomaisesti sattunut matkustettaessa työtehtävän vuoksi
tai matkantekoon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa (esim. kulkuneuvon vaihto).

Työntekopaikan alue (vaihtoehtojen 3 ja 5 valinta)

Työntekopaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa työtehtävää kulloinkin tehdään. Työntekopaikka määrittyy työntekijän työtehtävien luonteen ja sisällön mukaan. Työntekopaikalla ei siten tarkoiteta pelkästään kiinteää työtilaa, vaan ylipäätään mitä tahansa paikkaa, jossa työntekijällä on työnantajan lupa suorittaa työtehtäviään.

Jos työn tekemisen paikka (esim. huoltokorjaajan työ) vaihtelee, työntekopaikan alue on aina siellä, missä työntekijä kulloinkin työtään tekee.

Työntekopaikalla tarkoitetaan myös aluetta, jolla hän joutuu liikkumaan työn tekemiseen tavanomaisesti liittyvien toimien vuoksi. Alueeseen kuuluu siten esimerkiksi työntekijöiden käytössä olevat ruokailu- ja virkistystaukotilat, pukuhuone- ja WC-tilat sekä muut tilat, joissa työntekijän on lupa työntekopaikan alueella liikkua ja oleskella.

Ruokailu- ja virkistystauon osalta on merkitsevää, missä taukoa on vietetty, kun tapaturma sattui. Ilmoituksessa on tärkeä ilmoittaa oikein, onko taukoa vietetty työntekopaikalla vai työntekopaikan alueen ulkopuolella.

Tapaturma työntekopaikan alueella:

  • tarkoitetaan tapaturmaa, joka on sattunut työntekopaikalla muussa toiminnassa kuin työtehtävää tehdessä, esim. ruokailutauon aikana. Valittaessa kohta 3, valitaan myös alakohta, jossa kerrotaan, mikä työntekopaikka oli kyseessä tapaturman sattuessa.

Tapaturma työntekopaikan alueen ulkopuolella:

  • kohta 5 valitaan kun tapaturma sattuu työntekopaikan alueen ulkopuolella ruokailu- ja virkistystauon yhteydessä. Valittaessa kohta 5, valitaan myös alakohta, jossa kerrotaan, mikä työntekopaikka oli kyseessä (jonka alueen ulkopuolella siis oltiin tapaturman sattuessa).

Asunnon ja työpaikan välinen matka (vaihtoehdon 2 valinta)

Työpaikalla tarkoitetaan vain ns. vakituista työpaikkaa. Vaihtoehto 2 valitaan, kun tapaturma sattuu työntekijän asunnon ja vakituisen työpaikan välisellä matkalla.

Muussa toiminnassa (vaihtoehdon 6 valinta)

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa on lisäksi luettelo erityisissä olosuhteissa sattuneista tapaturmista, joita pidetään työtapaturmina. Kohdassa 6 ilmoitetaan, jos tapaturma on sattunut tällaisessa muussa toiminnassa.

Jos tapaturma on sattunut koulutus- tai virkistystilaisuudessa (6a tai 6c), ilmoitukseen liitetään tilaisuuden ohjelma. Jos tapahtuma on järjestetty työntekopaikalla, valitaan kohta 3.

Työnantajan järjestämällä työkykyä ylläpitävällä toiminnalla (6b) tarkoitetaan tässä vain työterveyshuoltolain perusteella järjestettyä työkykyä ylläpitävää toimintaa, jonka työnantaja on järjestänyt yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Terveydenhuoltokäynnistä (6e) on kyse, kun käynnin syynä on ollut työtapaturma, ammattitauti tai jommankumman epäily tai äkillinen sairastuminen kesken työpäivän, työterveyshuoltolain perusteella työnantajan järjestettäväksi kuuluva työterveyshuolto, muu työstä johtuva velvoite tai työnantajan määräys.

Kohdassa 6d tarkoitetaan matkaa työntekijän asunnolta tai työntekopaikalta kohtien 6a-6e mukaisiin tilaisuuksiin (koulutustilaisuuteen, terveydenhuollon vastaanotolle jne.) tai matkaa tilaisuudesta työntekopaikalle / asunnolle.

Kohtaan 6f kirjoitetaan omin sanoin missä muussa toiminnassa tapaturma sattui.

5. MITEN TAPATURMA SATTUI – SANALLINEN TAPAHTUMAKUVAUS

Kohtaan kirjoitetaan vapaamuotoinen selvitys tapaturman sattumisesta vastaten mahdollisimman tarkasti tapahtumien kulkua. Esitettyihin kysymyksiin tulee vastata mahdollisimman tarkasti (mitä työtä oli tekemässä, miten vahinkotilanne kehittyi, miten tapaturma sattui). Kohtaan kirjataan myös kaikki havaitut poikkeamat (sähköhäiriö, käsihiomakoneen hallinnan menettäminen, liukastuminen), jotka johtivat vahingoittumiseen.

Kohtaan kirjattuja tietoja tarvitaan korvauspäätöksen tekemisessä, mutta niitä käytetään myös tapaturmatietojen tilastoinnissa.
Esimerkkikuvaus: ”Henkilö teki asennustyötä ja oli käsivoimin asettamassa putkea paikoilleen. Putki lipesi otteesta ja putoava putken pää raapaisi haavan henkilön oikeaan reiteen, henkilö kaatui putken voimasta ja satutti vasemman polvensa kaatuessaan maahan.”

Mikäli tapaturma on sattunut matkustaessa (sattumisolosuhteista on valittu joko kohta 2, 4 tai 6d), kerrotaan myös matkan kohde, matkareitti ja liikkumistapa. Mikäli vahingoittunut on matkustaessa poikennut tavalliselta / suorimmalta matkareitiltä, kerrotaan myös poikkeaman syy (esimerkiksi kävi kaupassa).

6. TAPATURMAA KOSKEVIA LISÄTIETOJA

Jos tapaturmasta on aiheutunut vaikeanlaatuinen vamma tai kuolema, siitä on ilmoitettava myös työsuojelu- ja poliisiviranomaisille.

Ensimmäisen hoitopaikan nimi- ja osoitetiedot, työterveyshuollon tiedot

Julkisista hoitolaitoksista (yliopistolliset sairaalat, keskussairaalat, aluesairaalat, terveyskeskukset) riittää hoitopaikan nimitieto mahdollisimman tarkasti ilmaistuna, esimerkiksi: Tampereen terveyskeskus / Hatanpään terveysasema tai Helsingin yliopistollinen keskussairaala / Meilahden sairaala.

Yksityisistä hoitolaitoksista tarvitaan tarkka nimitieto ja osoitetiedot. Kohtaan voi kirjata myös hoitaneen lääkärin nimen, mikäli se on tiedossa.

Huumaavien aineiden vaikutus / työturvallisuusmääräysten vastainen menettely

Tarvittaessa voi erillisellä liitteellä kertoa tarkemmin, miten huumaavaan aineen vaikutus tai työturvallisuusmääräyksien laiminlyönti vaikutti tapaturman sattumiseen.

7. TYÖSUHDETTA KOSKEVAT TIEDOT

Työsuhdetiedot täytetään, kun työkyvyttömyyttä on tapaturman vuoksi aiheutunut vähintään kolme (3) perättäistä päivää vahinkopäivää lukuun ottamatta.

Toistaiseksi jatkuva työsuhde

Ns. vakituinen työsuhde (ei määräajalle sovittu).

Määräaikainen työsuhde

Jos työsuhde on sovittu määräaikaiseksi, esimerkiksi omakotitalon rakentamisen ajalle, ilmoitetaan mille ajalle työsopimus oli tehty.

Muut työsuhteet ja yrittäjätoiminta

Nämä tiedot ilmoitetaan, koska vahingoittuneella saattaa olla oikeus päivärahaan myös muun työsuhteen tai yrittäjätoiminnan perusteella.

Opiskelija

Kohta täytetään, jos tapaturma sattuu henkilölle, joka tapaturman sattuessa opiskelee päätoimisesti ammattiin.

8. ANSIOTIEDOT

Ansiotiedot täytetään, kun työkyvyttömyyttä on tapaturman vuoksi aiheutunut vähintään kolme (3) perättäistä päivää vahinkopäivää lukuun ottamatta.

Päiväraha neljän viikon ajalta tapaturmapäivän jälkeen määräytyy sen mukaan, onko sairausajan palkkaa maksettu vai ei. Jos sairausajan palkkaa on maksettu, päiväraha tältä ajalta on sairausajan palkan suuruinen. Jos sairausajan palkkaa ei ole maksettu, päiväraha määräytyy tapaturmapäivää edeltävien ansioiden perusteella (edeltävän neljän viikon ansiot tai jos työsuhde on kestänyt lyhyemmän aikaa, niin ansiot työsuhteen keston ajalta). Jos työkyvyttömyys jatkuu yli neljä viikkoa, vakuutuslaitos hankkii erikseen palkkatiedot vuosityöansion määrittämistä varten.

Ennakonpidätystiedot

Verotusta koskevat tiedot siirretään vahingoittuneen voimassa olevasta verokortista.

Sairausajan palkan määrä

Mikäli sairausajan palkkaa on maksettu useammalta ajanjaksolta, ilmoitetaan kaikki jaksot ja maksetun sairausajan palkan määrä. Tarvittaessa voi käyttää erillistä liitettä.

Jos ilmoituksen lähettämisen jälkeen maksetaan sairausajan palkkaa, on sairausajanpalkasta viipymättä ilmoitettava vakuutuslaitokselle.

Palkkatiedot

Palkkatiedot tulee täyttää, mikäli sairausajan palkkaa ei ole maksettu ollenkaan tai sairausajan palkkaa on maksettu vain osalta työkyvyttömyysaikaa tai sairausajan palkkana on maksettu vain osa palkasta.

Palkkatiedot ilmoitetaan neljän viikon ajalta välittömästi ennen tapaturmapäivää, mutta ei tapaturmapäivältä. Jos työsuhde on kestänyt alle neljä viikkoa, palkat ilmoitetaan työsuhteen keston ajalta.

Jos tapaturma sattuu ensimäisenä työpäivänä, ilmoitetaan tapaturmapäivältä maksettu palkka.

Rahapalkalla tarkoitetaan työstä kertyvää palkkaa eikä siihen sisällytetä esimerkiksi ko. aikana maksettua kertaluonteista palkkaa, muuhun ajanjaksoon kohdistuvaa palkkaa, luontoisetuja tai lomarahaa.

TAPATURMIEN TORJUNTAA VARTEN KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Tiedot kerätään tilastointia varten. Kenttään merkitään työpaikkatapaturman luokittelukoodit. Tämän ohjeen lopussa olevassa liitteessä on muuttujaluettelo, josta luokittelukoodit näkyvät.

Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttöohjeen liite: ESAW-muuttujat ja koodit

Työympäristö

Työympäristö kuvaa henkilön työskentelypaikkaa ja työskentelyolosuhteita vahingoittumishetkellä.

11 Tuotantolaitos, tehdas, työpaja
12 Huoltoalue, korjaamo
13 Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue
19 Muut edellä luettelemattomat teollisuuden työympäristöt
21 Työmaa – rakennettava rakennus
22 Työmaa – purettava tai kunnostettava rakennus
23 Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina)
29 Muut edellä luettelemattomat työmaat
31 Karjankasvatus
32 Maatalous – maanviljely
33 Maatalous – puiden ja pensaiden viljely
34 Metsätalous
39 Muut edellä luettelemattomat alkutuotannon työympäristöt
41 Toimisto, kokoushuone, kirjasto jne.
42 Oppilaitos, koulu, lukio, opisto, yliopisto, seimi, päiväkoti
43 Myymälä (pieni tai suuri), katumyynti
44 Ravintola, huvittelupaikka, majoituslaitos, museot, näyttämöt, messut jne.
50 Hoitolaitokset
60 Julkinen työympäristö, liikuntapaikat, liikennevälineet, liikenneväylät ja pysäköintialueet
70 Koti
99 Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö
00 Ei tietoa

Työtehtävä

Työtehtävä kuvaa henkilön tekemän työvaiheen luonnetta vahingoittumishetkellä. Henkilöllä voi olla useita työtehtäviä eri hetkinä. Esimerkiksi tarkastajan ammatissa toimiva voi saman päivän eri hetkinä tehdä toimistotyötä (42), matkustamista (61) ja tarkastustyötä (55). Työtehtävällä ei tarkoiteta henkilön ammattia.

Poikkeus: Laivalla työskennellessä käytetään ainoastaan koodia 63 – Merimiestyö.

Tuotanto, jalostus, käsittely, varastointi

11 Tuotanto, jalostus, käsittely
12 Varastointi, lastaaminen, kuorman purkaminen
19 Muut tähän ryhmään kuuluvat tehtävät
Maarakentaminen, rakentaminen, purkaminen
21 Maarakentaminen
22 Uudisrakentaminen – rakennukset
23 Uudisrakentaminen – kadut, tiet, sillat, padot, satamat,
energianjakeluverkosto
24 Saneeraaminen, rakenteiden korjaaminen
25 Purkaminen – kaikenlaiset rakenteet
29 Muut tähän ryhmään kuuluvat tehtävät

Maa- ja metsätalous, puutarhanhoito, kalankasvatus, eläinten hoito

31 Maanviljeleminen
32 Puutarhatyö
33 Eläintenhoitaminen
34 Metsätaloustyö
35 Kalankasvatus, kalastus
39 Muut tähän ryhmään kuuluvat tehtävät

Julkiset ja yksityiset palvelut

41 Palvelu- ja hoitoalantyö
42 Opetus-, tutkimus-, ATK-, toimisto- tai hallinnointityö
43 Kaupanalantyö
49 Muut tähän ryhmään kuuluvat tehtävät

Tukitoiminnot

51 Asennustyö, valmistelutyö
52 Kunnossapito, korjaus, huolto, säätö
53 Puhtaanapitotyö
54 Jätteiden käsitteleminen
55 Esimiestyö, vartiointi, tarkastaminen
59 Muut tukitoiminnot

Kuljettaminen, kulkeminen, urheilu, taiteet

61 Kuljettaminen, kulkeminen, siirtäminen
62 Urheilu, taidealan työ
63 Merimiestyö
69 Muut tähän ryhmään kuuluvat tehtävä

Muut tehtävät tai ei tietoja

99 Muut työpaikalla suoritetut tehtävät
00 Työtehtävästä ei tietoja vahinkoselvityksessä

Työsuoritus

Työsuoritus kuvaa henkilön tarkoituksellista toimintaa juuri ennen vahingoittumista. Toiminta saattoi olla lyhytaikaista.

10 Koneen käyttäminen (käynnistäminen, syöttäminen, hallinta, näyttöpäätetyöskentely yms.)
20 Käsikäyttöisillä työkaluilla työskenteleminen (porakoneella, vasaralla yms.)
30 Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen tai sellaisessa matkustaminen
40 Esineiden käsitteleminen (ottaa kiinni, avata, sulkea, yhdistää, heittää, asettaa, kaataa yms.)
50 Taakan käsivoimin siirtäminen (nostaa, laskea, vetää, työntää, kantaa yms.)
60 Henkilön liikkuminen (myös paikoillaan, kuten pukeutuminen, peseytyminen)
70 Paikallaan oleminen työpisteessä (istuminen, seisominen, keskusteleminen yms.)
99 Muut luettelemattomat työsuoritukset (täsmällinen suoritus ilmenee selvityksestä, mutta ei ole luetteloitu)
00 Työsuorituksesta ei tietoja vahinkoselvityksessä

Poikkeama

Poikkeama on viimeisin vahingoittumista edeltänyt tapahtuma. Putoamistapauksissa poikkeamaksi siis kirjataan aina kohta 50. Poikkeama voi olla joko vahingoittuneen itsensä tai ulkopuolisen henkilön toiminnan seurausta.

10 Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo
20 Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen, höyrystyminen, pölyäminen
30 Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, liukuminen, törmääminen (henkilön alta tai päälle)
40 Laitteen (odottamaton käynnistyminen, häiriönpoisto), työkalun, esineen, eläimen hallinnan menettäminen
50 Henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen
60 Terävään esineeseen astuminen, takertuminen, itsensä kolhiminen, polvistuminen, istuutuminen
70 Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen (nostaessa, työntäessä, vääntäessä, horjahtaessa yms.)
80 Väkivalta (ihmisen tai eläimen aiheuttama), järkyttävä tilanne, poikkeava läsnäolo (esim. suojauksen ohitus)
99 Muut luettelemattomat poikkeamat
00 Poikkeamasta ei tietoja vahinkoselvityksessä

Vahingoittumistapa

Tapa, jolla vahingoittunut ruumiinosa joutui kosketuksiin vamman aiheuttajan kanssa. Jos vahingoittumistapoja on useita, merkitään vakavimman vamman aiheuttanut.

11 Valokaari, salama
12 Sähköisku
13 Kuumuus (aineen, esineen tai ympäristön lämpötila aiheuttanut vahingoittumisen)
14 Kylmyys
15 Vaaralliset aineet – hengittämällä (seurauksena myrkytysoireet tai sisäelinvauriot)
16 Vaaralliset aineet – iholle tai silmiin
17 Vaaralliset aineet – nielemällä
19 Muut sähkön, lämpötilan tai vaaralliseen aineen aiheuttamat vahingoittumiset
20 Hapensaannin estyminen (hukkuminen, hautautuminen, tukehduttavat kaasut ja höyryt)
30 Iskeytyminen kiinteää pintaa tai liikkumatonta aiheuttajaa vasten (putoaminen, kaatuminen yms.)
40 Liikkuvan aiheuttajan osuma tai siihen törmääminen (myös paineenalaiset nesteet ja kaasut)
50 Leikkaavan, terävän, karhean esineen aiheuttama vahingoittuminen
60 Puristuminen, ruhjoutuminen
70 Henkilön äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen (myös melu ja säteily)
80 Eläimen tai ihmisen purema, potku jne.
99 Muut luettelemattomat vahingoittumistavat
00 Vahingoittumistavasta ei tietoja vahinkoselvityksessä

Tapaturman aiheuttaja

Tapaturman aiheuttaja eli vahingoittumistapaan liittyvä välitön aiheuttaja kuvaa fyysistä tekijää, jonka kanssa vahingoittunut ruumiinosa joutui kosketuksiin. Jos vahingoittumistapaan liittyviä aiheuttajia on useita, merkitään vakavimpaan vammaan liittyvä.

Poikkeuksia:

a) Putoamistapauksista välittömäksi aiheuttajaksi merkitään se mistä putoaminen tapahtui (teline, pylväs katto yms.).

b) Saatavan tiedon pohjalta valitaan vamman aiheuttajaa parhaiten kuvaava kokonaisuus (kone, väline yms.). Esimerkiksi pelkkä koneen osa merkitään välittömäksi aiheuttajaksi vain, kun se on kokonaisuudesta selkeästi irrallaan.

c) Turvalaitteen tai suojaimen vikaantumisesta johtuneen vahingoittumisen välittömäksi aiheuttajaksi merkitään kohta 4300.

TELINEET, TASOT JA PINNAT

Kulkuväylät ym.

1100 Kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät, ikkunat, esteet (myös liukkaat alustat ja alustat, joissa on pieniä esineitä)
Maanpinnan yläpuoliset rakenteet
1201 Kiinteät portaat, katot, aukot, parvekkeet, lastauslaiturit

Kiinteät tikkaat, kulkusillat, pylväät

1210 Kiinteät tikkaat
1211 Pylväät, pilarit, jalankulkusillat, lavat, mastot
1219 Muut maan pinnan yläpuoliset kiinteät rakenteet

Siirrettävät tikkaat, tuet, rakennustelineet

1221 Siirrettävät tikkaat
1222 Tilapäiset tuet
1223 Pyörillä siirrettävät rakennustelineet
1229 Muut maanpinnan yläpuoliset siirrettävät rakenteet
1230 Tilapäiset rakenteet, rakennustelineet, riipputelineet
1240 Porauslautat, proomun telinerakenteet
1299 Muut maanpinnan yläpuoliset rakenteet

Maanpinnan alapuoliset rakenteet tai syvänteet

1310 Kaivannot, ojat, kuopat, syvennykset, jyrkänteet
1320 Maanalaiset rakenteet, tunnelit
1330 Vedenalaiset rakenteet
1399 Muut maanpinnan alapuoliset rakenteet tai syvänteet

TYÖKALUT, KONEET JA LAITTEISTOT

2100 Putket, letkut, venttiilit, liitoskappaleet, kanavat
2200 Moottorit, voimansiirtolaitteet, energian muunto- ja varastointilaitteistot
2300 Käsityökalut
2400 Käsikäyttöiset konetyökalut
2500 Käsikäyttöiset työkalut (ei tietoja konevoimaisuudesta)

Liikkuvat tai siirrettävät koneet ja laitteet

2601 Maa-, kallio- ja tienrakennustöihin
2602 Maatalous- ja puutarhanhoitotöihin
2603 Rakennustyömaan töihin (ei maanrakennustöihin)
2604 Pintojen puhdistukseen (lakaisukone, lattianpesukone yms.)
2699 Muut liikkuvat tai siirrettävät koneet ja laitteet

Kiinteät koneet ja laitteet

2701 Maan ja kallioperän muokkaamiseen ja siirtämiseen
2702 Jauhamiseen, murskaamiseen, erottamiseen, sekoittamiseen, hienontamiseen, kuorimiseen
2703 Kemialliseen käsittelemiseen
2704 Kuumennukseen, lämmitykseen, kuivatukseen
2705 Jäähdyttämiseen, kylmäkäsittelyyn
2706 Muut koneet ja laitteet raaka-aineen käsittelyyn
2707 Puristimet, avartimet, prässit
2708 Paperikoneet, mankelit, valssit
2709 Muotoonpuristamiseen, muotoiluun, valamiseen
2710 Sorvit, jyrsimet, hiomakoneet, höylät, porat
2711 Sahat, sirkkelit
2712 Katkaisuun, leikkaamiseen, pilkkomiseen (ei sahat)
2713 Pintakäsittelyyn (painamiseen, puhdistamiseen, kuivaamiseen, maalaamiseen)
2714 Pintakäsittelyyn (galvanointiin, elektrolyyttikäsittelyyn)
2715 Hitsaus-, nidonta-, ompelu- ja muut kokoamislaitteet
2716 Pakkaus- ja täyttökoneet
2717 Tarkastukseen, koestamiseen, mittaamiseen
2718 Erityiset maatalouskoneet (lypsykoneet yms.)
2799 Muut kiinteät koneet ja laitteet

Kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitteet

2801 Kuljettimet, köysiradat
2802 Alta nostavat laitteet (hissit, nostolavat ja -korit, rullaportaat, tunkit yms.)
2803 Ylhäältä nostavat laitteet (nosturit, vinssit, vintturit, taljat yms.)

Liikkuvat tavaransiirtolaitteet

2811 Tavaransiirtolaitteet, ei nostamista varten
2812 Työntökärryt (rullakot, kottikärryt yms.)
2813 Käsikärryt, säkkikärryt
2814 Vetolavat, pyörillä kulkevat kontit, matkatavara- tai muut vaunut
2815 Haarukkavaunut (pumppukärryt yms.)
2816 Haarukkatrukit, muut laitteet kuljettamiseen ja pinoamiseen
2819 Muut liikkuvat tavaransiirtolaitteet (vihivaunut yms.)
2820 Nostoapuvälineet, raksit, koukut, köydet, nostoliinat ja -hihnat
2830 Siilot, säiliöt, altaat, sammiot, tankit jne.
2840 Liikuteltavat säiliöt, kuljetusvaunut, kippivaunut
2850 Säilytys- ja varastotarvikkeet, hyllyköt
2860 Pienet säiliöt, sangot, laatikot yms.
2899 Muut kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitteet

KULKUVÄLINEET

3100 Maakulkuneuvot
3200 Muut kulkuneuvot

AINEET, TARVIKKEET JA VARUSTEET

4100 Materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet, koneen osat (myös naulat, ruuvit, rullat, kelat, taakat, kuormat yms.)
4200 Kemialliset, radioaktiiviset, biologiset aineet, nesteet
4300 Turvalaitteet ja –varusteet, suojaimet
4400 Toimiston tai kodin tavarat ja laitteet, harrastusvälineet, henkilökohtaiset tavarat

MUUT AIHEUTTAJAT

5100 Ihmiset, eläimet, kasvit
5200 Irtojätteet
5300 Melu, paine, tulipalo, valokaari, valo, lumi, jää, vesistöt, muut fysikaaliset vaikutukset ja luonnonilmiöt
9999 Muut luettelemattomat aiheuttajat
0000 Tapaturman aiheuttajasta ei tietoja vahinkoselvityksessä

Vahingon / Vamman laatu

010 Haavat ja pinnalliset vammat
020 Luunmurtumat
030 Sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja venähdykset
040 Amputoimiset ja irti repeämiset
050 Tärähdykset ja sisäiset vammat
060 Palovammat, syöpymät ja paleltumat
070 Myrkytykset ja tulehdukset
080 Hukkuminen ja tukehtuminen
090 Äänen ja värähtelyn vaikutukset
100 Äärilämpötilojen, valon ja säteilyn vaikutukset
110 Sokki
120 Useita samantasoisia vammoja
999 Muut yllä luokittelemattomat vammat
000 Ei tietoa

Vahingoittunut ruumiinosa

Pää

11 Pää, aivot ja selkäydinhermot ja -verisuonet
12 Kasvot
13 Silmä(t)
14 Korva(t)
15 Hampaat
18 Pää useita vahingoittuneita alueita
19 Pää, muut kuin edellä mainitut alueet

Niska

21 Niska ja kaula, mukaan lukien niskan alueen selkäranka ja nikamat
29 Niska ja kaula, muut kuin edellä mainitut alueet

Selkä

31 Selkä, mukaan lukien selän alueen selkäranka ja nikamat
39 Selkä, muut kuin edellä mainitut alueet

Vartalo ja sisäelimet

41 Rintakehä ja kylkiluut, nivelet ja lapaluut mukaan lukien
42 Rintakehä, sisäelimet mukaan lukien
43 Lantion ja vatsan alue, sisäelimet mukaan lukien
48 Vartalo, useita vahingoittuneita alueita
49 Vartalo, muut kuin edellä mainitut alueet

Yläraajat

51 Olkapää ja olkanivel
52 Käsivarsi, kyynärpää mukaan lukien
53 Käsi
54 Sormi (sormet)
55 Ranne
58 Yläraajat, useita vahingoittuneita alueita
59 Yläraajat, muut kuin edellä mainitut alueet

Alaraajat

61 Lonkka ja lonkkanivel
62 Jalat, mukaan lukien polvet
63 Nilkka
64 Jalkaterä
65 Varvas (varpaat)
68 Alaraajat, useita vahingoittuneita alueita
69 Alaraajat, muut kuin edellä mainitut alueet

Koko keho ja useat sen alueet

71 Koko keho (laajamittainen vaikutus).
78 Useat kehon alueet
99 Muu, yllä luokittelematon ruumiinosa
00 Ei tietoa