Ohje: Ammattitauti-ilmoituslomakkeen täyttäminen

Tämä ohjeistus koskee ammattitauti-ilmoituslomakkeen täyttämistä. Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttöohje on erikseen.

Tällä ilmoituksella ilmoitetaan kaikki ammattitaudit 1.1.2016 alkaen riippumatta siitä, milloin oireista on ilmoitettu työnantajalle.

Työnantajan tulee tehdä ilmoitus ammattitaudista viipymättä, kun työnantajalle tai tämän edustajalle on ilmoitettu ammattitaudista tai sen epäilystä. Ilmoitus tulee tehdä kuitenkin viimeistään 10 arkipäivän kuluessa siitä kun työnantaja tai tämän edustaja sai tiedon vahinkotapahtumasta. Lomake lähetetään siihen vakuutuslaitokseen, jossa työnantajan työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutus on. Jos työnantajalla ei ole lain mukaista vakuutusta, ilmoitus tehdään Tapaturmavakuutuskeskukselle.

Lisäohjeita ilmoituksen tekemiseen saa tarvittaessa lisätietoja saa tarvittaessa Pohjantähdestä, Lakisääteiset tapaturmat, p. 020 763 4017.

1. TYÖNANTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Toimiala

Toimialalla tarkoitetaan työnantajan pääasiallisesti harjoittamaa toiminnan lajia siinä toimipaikassa, jonka tehtävissä henkilö on altistunut ammattitaudin aiheuttajalle. Toimiala voidaan ilmoittaa esim. nimeämällä työpaikassa pääasiallisesti valmistetut tuotteet tai ilmoittamalla palvelusten luonne (esim. kampaamo, elintarvikekauppa, baari) tai luonnehtimalla muuten työnantajan toimintaa (esim. konepaja, rakennusliike).

Vakuutusnumero

Korvausta haetaan sen vakuutuksen perusteella, jonka piiriin kuuluvassa työssä vahingoittunut ammattitaudin ilmi tullessa työskenteli. Jos työnantajalla ei ole työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusta, ilmoitus tehdään Tapaturmavakuutuskeskukselle ja vakuutusnumerokenttä jää tyhjäksi.

Yrityksen yksikkö tai osastokoodi

Yrityksen yksikkö tai osasto merkitään joko kirjaimin tai numeroin, jos työnantajalla on käytössä osastokoodit.

2. VAHINGOITTUNUTTA KOSKEVAT TIEDOT

Ammatti

Vahingoittuneen ammattia kuvaavasta ammattinimikkeestä tulee ilmetä jokapäiväisen työn luonne. Kohdassa käytetään mahdollisimman tarkkaa ilmaisua esim. rullamies, autonapumies, sähköteknikko jne.

Osakkuus yrityksessä

Jos vahingoittunut on osakkaana yrityksessä, ilmoitetaan vahingoittuneen omistusosuus ja äänimäärä. Jos myös vahingoittuneen perheenjäsenet ovat osakkaana yrityksessä, ilmoitetaan omistusosuus ja äänimäärä yksin ja yhdessä perheenjäsentensä kanssa eriteltyinä.

Jos vahingoittunut ja / tai perheenjäsenet omistavat yritystä välillisesti toisen yhteisön tai yhtymän kautta, ilmoitetaan tässä kohtaa myös välillinen omistusosuus ja sen tuoma äänimäärä.

Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä avio- ja avopuolisoa sekä henkilöä, joka on työntekijälle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu tämän kanssa samassa taloudessa. Avopuolisolla tarkoitetaan yrityksessä johtavassa asemassa työskentelevän kanssa yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvaa henkilöä (työtapaturma- ja ammattitautilain 9§).

3. AMMATTITAUTIA KOSKEVAT TIEDOT

Ammattitaudin kuvaus

Kohtaan kirjoitetaan vapaamuotoinen selostus ammattitaudista. Tietoja tarvitaan korvauspäätöksen tekemisessä sekä ammattitautien tilastoinnissa. Vastaamalla esitettyihin kysymyksiin (mitä oireita työntekijällä on, mikä oireiden aiheuttaja on, mikä on työntekijän työtehtävä, missä olosuhteissa altistus on tapahtunut) saadaan kerralla riittävästi tietoa ammattitaudille altistaneista työhön liittyvistä tekijöistä, ammattitaudin aiheuttamista oireista ja ammattitaudin seurauksista.

Ensimmäinen lääkärikäynti, työterveyshuollon tiedot

Julkisista hoitolaitoksista (yliopistolliset sairaalat, keskussairaalat, aluesairaalat, terveyskeskukset) riittää hoitopaikan nimitieto mahdollisimman tarkasti ilmaistuna, esimerkiksi: Tampereen terveyskeskus / Hatanpään terveysasema tai Helsingin yliopistollinen keskussairaala / Meilahden sairaala.

Yksityisistä hoitolaitoksista tarvitaan tarkka nimitieto ja osoitetiedot. Kohtaan voi kirjata myös hoitaneen lääkärin nimen, mikäli se on tiedossa.

4. TYÖSUHDETTA KOSKEVAT TIEDOT

Toistaiseksi jatkuva työsuhde

Ns. vakituinen työsuhde (ei määräajalle sovittu).

Määräaikainen työsuhde

Jos työsuhde on sovittu määräaikaiseksi, esimerkiksi omakotitalon rakentamisen ajalle, ilmoitetaan mille ajalle työsopimus oli tehty.

Muut työsuhteet ja yrittäjätoiminta

Nämä tiedot ilmoitetaan, koska vahingoittuneella saattaa olla oikeus päivärahaan myös muun työsuhteen tai yrittäjätoiminnan perusteella.

Opiskelija

Kohta täytetään, jos tapaturma sattuu henkilölle, joka tapaturman sattuessa opiskelee päätoimisesti ammattiin.