Oikeusturvavahinko

Ilmoita oikeusturvavahinko

Oikeusturvailmoitus (pdf)

Henkilön oikeusturvan tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimieavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa vakuutusehdoissa määritellyissä vakuutustapahtumissa.

Oikeusturvaetuuden hakeminen

Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti Pohjantähdelle etukäteen.  Täytä oikeusturvahakemus ja toimita hakemuksen liitteenä jäljennökset oikeusasiaa koskevista asiakirjoista.

Oikeusturvahakemuksen liitteenä on hyvä toimittaa riita-asiassa jäljennös seuraavista asiakirjoista:

 • riita-asiaa koskeva vaatimuskirje
 • vaatimuskirjeeseen annettu vastaus, josta ilmenee vaatimuksen kiistäminen
 • riidan perustetta koskeva asiakirja, kuten lasten elatusta, huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa riidoissa sosiaaliviranomaisten vahvistama sopimus tai tuomioistuimen antama päätös ja asuntokauppariidoissa asuntokauppaa koskeva kauppakirja
 • mahdollisista jo olemassa olevista oikeuskäsittelyä koskevista asiakirjoista kuten haastehakemuksesta ja tähän annetusta vastineesta
 • mahdolliset muut riita-asiaa koskevat asiakirjat

Oikeusturvahakemuksen liitteenä on hyvä toimittaa rikosasiassa jäljennös seuraavista asiakirjoista:

 • esitutkintapöytäkirja
 • syyttäjän haastehakemus
 • asianomistajan korvausvaatimus
 • mahdollisesti jo olemassaoleva vastapuolen vastaus korvausvaatimukseen
 • mahdolliset muut rikosasiaa koskevat asiakirjat

Oikeusturvavahingosta voi ilmoittaa vain kirjallisella korvaushakemuksella (pdf-lomake), jonka voi täyttää ja tulostaa omalla tietokoneella. Täytetyn oikeusturvailmoituksen liitteineen voit toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen oikeusturvavahingot@pohjantahti.fi tai postimaksutta osoitteeseen:

POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Pääkonttori
Info: 000
Tunnus: 5001665
00003 VASTAUSLÄHETYS

Oikeusturvahakemuksen ja sen liitteiden perusteella Pohjantähti antaa kirjallisen päätöksen siitä, onko asiaan myönnettävissä oikeusturvaetuus.

Oikeusturva-asiasi käsitellään pääkonttorissamme Hämeenlinnassa. Oikeusturva-asioiden käsittelijät tavoitat ryhmänumerosta 020 763 4024 tai sähköpostitse osoitteesta oikeusturvavahingot@pohjantahti.fi.

Oikeusturvaetuutta haettaessa on hyvä huomioida

 • Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa
 • Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Henkilön asuinpaikkana pidetään väestörekisterivairanomaisen rekisteriin merkittyä vakinaista osoitetta.
 • Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa. Vakuutus ei korvaa kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa esimerkiksi lääninhallituksessa, hallinto-oikeudessa tai vakuutusoikeudessa.
 • Riita- ja hakemusasiassa vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Vakuutusehtojen mukaan riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.
 • Rikosasiassa vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen tai syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut.
 • Vakuutuksesta korvataan riita-ja hakemusasiassa sekä rikosasiassa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus vakuutustapahtuman syntymisajankohtana on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa vastaavansisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä.
 • Korvattavat vakuutustapahtumat on määritelty yksityiskohtaisesti oikeusturvavakuutusta koskevissa vakuutusehdoissa.
 • Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata aiheutuneita kuluja esimerkiksi asiassa:
  • joka liittyy vakuutetun ansio- tai elinkeinotoimintaan
  • joka liittyy kiinteistöön, vuokratontilla olevaan rakennukseen, asunto-osakkeeseen tai vuokrahuoneistoon, ellei kohdetta ole vakuutettu Pohjantähtiturvalla tai muutoin merkitty vakuutuskirjaan
  • joka koskee avioeroa  tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon tai yhteiselämän päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia
  • joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen tai tapaamisoikeuteen, kun niitä koskevista kysymyksistä sovitaan tai päätetään ensimmäistä kertaa tai kun niiden käsittely liittyy yhteiselämän lopettamiseen.
  • jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä
  • jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai pesänselvittäjän määräämisestä
  • joka koskee lähestymiskieltoa
  • joka koskee konkurssia, ulosottoa, velkajärjestelyä

Myönnetyn oikeusturvaetuuden perusteella haettaessa korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista on hyvä huomioida

 • Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä.
 • Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotteluissa vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan.
 • Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty.
 • Mikäli asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta intressistä taikka vakuutetulla on vakuutustapahtumassa valvottavana yhteinen etu muun kuin tällä vakuutuksella vakuutetun henkilön kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kustannuksista.
 • Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.
 • Omavastuu ja vakuutusmäärä, joka on Pohjantähden korvausvelvollisuuden enimmäismäärä on merkitty vakuutuskirjaan.
 • Vakuutus ei korvaa esimerkiksi:
  • vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja
  • Kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä
  • rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kustannuksia
  • tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia
  • vakuutetun omaa ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta
 • Pohjantähti suorittaa korvauksen vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.
 • Jos vastapuoli on  tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, vakuutettu on velvollinen ennen korvauksen suorittamista siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen Pohjantähdelle vakuutuksesta suoritettavaan korvausmääärään asti.
 • Oikeusturvavahingon korvaaminen on määritelty yksityiskohtaisesti oikeusturvavakuutusta koskevissa vakuutusehdoissa.