Kutsu Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen 30.10.2017

Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön osakkaat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 30.10.2017 klo 14.00 alkaen Cumulus Resort Aulangolla, Aulangontie 93, Hämeenlinna

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiön osakkaat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa osakkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä, ovat kirjallisesti vaatineet ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista uuden hallituksen muodostamista varten.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään edellä mainittujen osakkaiden vaatimus uuden hallituksen muodostamisesta.

Vaatimuksen tehneet osakkaat ovat ilmoittaneet vaatimuksessaan esittävänsä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä: Tapio Vekka, Timo Portaanpää, Markku Jokela, Heikki-Pekka Määttä, Elina Salmivala, Jussi Pohto.

Osallistuminen ja äänivalta

Yhtiökokoukseen voivat osallistua yhtiön osakkaina takuuosuuden omistajat sekä ne vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä viimeistään edellisenä tilivuonna eli vuonna 2016 alkanut, voimassaoleva vakuutus. Jälleenvakuutuksen ottaminen ei tuota osakkuutta yhtiössä.

Äänioikeus yhtiökokouksessa on vakuutuksenottajilla ja takuuosuuden omistajilla seuraavasti: Jokainen äänioikeuden tarkastushetkellä eli 1.9.2017 voimassaolevaan vakuutukseen tarkasteluhetkeä edeltävänä kalenterivuonna maksettu euro antaa yhden äänen. Vakuutuksenottajaosakkaan äänimäärä on siten näihin vakuutuksiin edeltävänä kalenterivuonna maksamiensa vakuutusmaksujen summa. B-sarjan takuuosuuden omistajan äänimäärä on 200 ääntä kultakin takuuosuudelta.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolestaan tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kahdeskymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Kokouksessa edustettuina olevien takuuosuuden omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon yllä mainittu rajoitus, enintään yksi neljäsosa kokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä.

Kokoukseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista, joka tulee tehdä viimeistään 20.10.2017 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: yhtiokokous@pohjantahti.fi tai kirjallisesti osoitteella: Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Yhtiökokous, PL 164, 13101 Hämeenlinna.

Äänioikeuden määrittämiseksi kokoukseen osallistuvan tai kokousedustajan tulee ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa y-tunnus, henkilötunnus tai asiakasnumerot, joiden mukaisesti äänimäärän perustana olevat vakuutukset ja niiden vuoden 2016 vakuutusmaksut määritellään. Valtakirjat tulee toimittaa edellä mainitun ilmoittautumisen yhteydessä ennen kokousta.

Edellä mainittujen vaatimuksen tehneiden osakkaiden päätösehdotus on vähintään viikon ajan ennen yhtiökokousta osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla. Se on nähtävillä myös yhtiökokouksessa ja siitä sekä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkaalle.

 

Hämeenlinnassa 13. päivänä syyskuuta 2017

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Hallitus

 

Ilmoittautumislomake

Valtakirja

Yhtiökokouksen asialista

Päätösehdotus